Elektrikář – silnoproud
1.9.2020
Ošetřovatel
1.9.2020

RVP 53-41-M/03 Praktická sestra

ŠVP PRAKTICKÁ SESTRA

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 4 roky – denní forma vzdělávání, maturitní zkouška
 • 5 let – dálková forma vzdělávání, maturitní zkouška

Profesní uplatnění

 • Absolvent najde uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v domácí ošetřovatelské péči.
 • Může pracovat také v zařízeních sociální péče, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a zařízeních geriatrické péče.

Odborné kompetence

 • poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu v rámci svých kompetencí,
 • umí vyhledat informace potřebné k sestavení plánů péče o pacienta/klienta a realizuje podle něj ošetřovatelský proces,
 • umí pracovat samostatně i v týmu zdravotnických pracovníků,
 • umí komunikovat s pacientem/klientem, chová se empaticky a je emocionální podporou pro nemocné,
 • řídí se kodexem zdravotnického pracovníka, zachovává mlčenlivost a respektuje práva nemocných,
 • poskytuje předlékařskou první pomoc.

Nabízíme

 • komplexní služby školního poradenského střediska v oblastech primární prevence, výchovného a kariérového poradenství,
 • individuální péči o žáky talentované a o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • praktické vyučování v organizacích sociálních partnerů,
 • příjemné prostředí pro trávení přestávek a relaxaci (školní klub s připojením na Wi-Fi, relaxační místnost, posilovna, informační centrum vybavené odbornou literaturou i beletrií a počítači),
 • stipendijní podpora a materiální vybavení žáků.

Umožňujeme

 • zapojení do projektů a účast na zahraničních stážích,
 • získání Europassu (soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencí, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech),
 • získání ECDL („evropský řidičák na počítač“ – doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikaci pro práci s počítačem),
 • stravování ve školní jídelně (máme dvě školní jídelny, výběr ze dvou jídel, možnost objednání stravy přes internet),
 • ubytování v domově mládeže hotelového typu (máme dva domovy mládeže),
 • účast na exkurzích, kulturních a sportovních akcích,
 • zapojení do olympiád, soutěží vědomostních i odborných dovedností,
 • zapojení do zájmových kroužků s možností aktivního využití volného času,
 • zapojení do práce školního parlamentu, odborných sdružení a cechů nebo dobrovolnických organizací.

Učební dokumenty

Studuj zdrávku www.studujzdravku.cz

Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně bude zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).

A jak to končí? 🙂