Kritéria přijímacího řízení

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

aktualizace 08. 03. 2021

V souladu s OOP č. j.: MSMT-43073/2020-3 a Kritérii přijímacího řízení pro školní rok 2021 – 2022 rozhodl ředitel školy o konání (nekonání) jednotné přijímací zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání.

Obory vzdělání, ve kterých uchazeči jednotnou přijímací zkoušku konat NEBUDOU

Obory vzdělání, ve kterých uchazeči jednotnou přijímací zkoušku konat BUDOU

Informační dopisy

Informace o průběhu přijímacího řízení a pozvánky ke konání zkoušek obdrží uchazeči a jejich zákonní zástupci po 15. 3. 2021.

Přípravný seminář

 • v úterý 6. 4. 2021 od 15:00 hodin – seminář (webinář) z Českého jazyka a literatury
 • ve středu 7. 4. 2021 od 15:00 hodin – seminář (webinář) z Matematiky

Odkazy na připojení k webinářům budou k dispozici na našich internetových stránkách www.esoz.cz


1. STUDIJNÍ OBORY (střední vzdělání s maturitní zkouškou, denní forma, délka přípravy 4 roky)

Uchazeči o vzdělání jsou přijati ke studiu na základě přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jejíž podíl na celkovém hodnocení činí 40%. Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků podle těchto kritérií:

   1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor
   2. písemný test z matematiky (časový limit 70 minut) max. 50 bodů
    písemný test z českého jazyka (časový limit 60 minut) max. 50 bodů

    • klasifikace z chování v 1. pololetí 8. třídy max. 6 bodů
     • velmi dobré 6 bodů
     • uspokojivé, neuspokojivé 0 bodů
    • výsledky vzdělávání v 1. pololetí 8. třídy max. 90 bodů
     • studijní průměr do 1,2 – 90 bodů
     • studijní průměr do 1,5 – 80 bodů
     • studijní průměr do 1,7 – 70 bodů
     • studijní průměr do 1,9 – 60 bodů
     • studijní průměr do 2,0 – 50 bodů
    • aktivní přístup při přípravě ke vzdělávání ve zvoleném oboru max. 54 bodů
     • aktivity a reprezentace základní školy 18 bodů
     • členství v oborovém profesním sdružení 18 bodů
     • členství ve sportovním oddílu 18 bodů

     Pozn.: aktivní přístup je nutno doložit potvrzením školy, profesního sdružení nebo sportovního oddílu.

   3. v případě rovnosti celkového součtu bodů jsou dalšími kritérii (v daném pořadí):
    • lepší výsledek písemného testu z matematiky,
    • lepší výsledek písemného testu z českého jazyka,
    • lepší studijní výsledky v 1. pololetí 8. třídy.

   

  2. UČEBNÍ OBORY (střední vzdělání s výučním listem, denní forma, délka přípravy 3 roky)

  přijetí bez přijímacích zkoušek podle následujících kritérií:

    1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor,
    2. znalosti uchazečů vyjádřené na vysvědčení z předchozího vzdělávání,
    3. v rámci přijímacího řízení se přihlíží k hodnocení chování v průběhu předchozího vzdělávání,
    4. další relevantní skutečnosti, které prokáží vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy: výsledky soutěží dovednosti, zapojení do zájmových kroužků vhodného odborného zaměření, aktivní činnost uchazeče.

  3. DÁLKOVÉ STUDIUM (střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka přípravy 5 let)

    1. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro zvolený obor,
    2. uchazeči o vzdělání jsou přijati ke studiu na základě přijímacího řízení s jednotnou přijímací zkouškou ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jejíž podíl na celkovém hodnocení činí 100%. Pořadí uchazečů bude sestaveno sestupně součtem výsledků podle těchto kritérií:
     • písemný test z matematiky (časový limit 70 minut) max. 50 bodů
     • písemný test z českého jazyka (časový limit 60 minut) max. 50 bodů
    3. v případě rovnosti celkového součtu bodů jsou dalšími kritérii (v daném pořadí):
     • lepší výsledek písemného testu z českého jazyka,
     • lepší výsledek písemného testu z matematiky.

  Ředitel školy si vyhrazuje právo stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání v daném oboru bude roven nebo nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.