První pomoc pro firmy
26.3.2013
Výstava „Co gynekolog vidí a vy ne“
3.4.2013

Zkouška z NV 194/2022 Sb.

Nabízíme komerčním způsobem přezkoušení z NZ 194/2022 Sb. v mnoha paragrafech. Zkoušení probíhá každý pátek (nutno se domluvit – viz kontakt). Zkouška se skládá z testu na PC a z ústní zkoušky.

 • cena za zkoušku činí 1350 Kč, včetně DPH,  platit lze hotově nebo na fakturu (přes objednávku).
 • je možné objednat si školení – rozsah, zaměření, počet hodin  (smluvní cena)
 • zkouška probíhá na odloučeném pracovišti – Na Moráni 4803
 • zkoušku a školení provádíme :
  • §3 – osoby seznámené
  • §4 – osoby poučené
  • §5 – osoby znalé
  • §6 – osoby znalé s vyšší kvalifikací – pro samostatnou činnost
  • §7 – osoby znalé s vyšší kvalifikací – pro řídící činnost
  • §8 – osoby znalé s vyšší kvalifikací – pro řízení provozu, pro řízení dodavatelským způsobem
  • §11 – kvalifikace ve zvláštních případech (např. pro učitele ZŠ)

 Ke zkoušce nutno doložit:

 1. vyplněnou žádost
 2. doklad o vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom apod.)
 3. potvrzení o praxi nebo čestné prohlášení
 4. potvrzení od lékaře
 5. minulé osvědčení z NZ 194/2022 Sb.
 6. občanský průkaz

Nabídka pro ZŠ a SŠ

Máme dlouholeté zkušenosti v přezkušování nejen pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací (§5 – §8) ale i učitelů základních a středních škol Nabízíme jednodenní školení ze základních ČSN v elektrotechnické oblasti ukončené závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi obdrží Osvědčení z NZ 194/2022 Sb. Doporučujeme před samostatnou zkouškou 3 hodinové školení (změny v ČSN, seznámení se zkušebním programem ZkuPrEl). Cena se stanovuje dle počtu zájemců. Termín školení a zkoušky lze dohodnout individuálně.

Učitelé v NZ 194/2022 Sb.

 • §11 – odstavec 3 – učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrické zařízení pod napětím, se považují pro tuto činnost za pracovníky pro samostatnou činnost, musí být však v používání zařízení prokazatelně zaškoleni a jejich znalost bezpečnostních předpisů souvisejících s jejich činností musí být ověřovány přezkoušením nejméně jednou za tři roky.
 • §11 – odstavec 4 – Zkoušení nebo přezkoušení pracovníků uvedených v odstavci 3 provede tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v §7 až 9. Komise o tom pořídí zápis, podepsaný jejími členy. Komisi ustanovuje vedoucí organizace.
 • §14 – odstavec 7 – Nemůže-li organizace pověřit svého pracovníka provedením zkoušky nebo přezkoušení, nebo zajistit ustanovení vlastní zkušební komise, zajistí provedení zkoušky nebo přezkoušení pracovníkem nebo zkušební komisí jiné organizace.

Kontakt:

Photo of Mgr. Josef Lancoš
Mgr. Josef Lancoš vedoucí učitel odborného výcviku, vyučuje: TNa Moráni 4803
Telefon: 474 471 142 Mobil: 602 958 178