Elektronická podatelna

Elektronická podatelna školy je určena pro příjem všech elektronických podání.

Možnosti elektronického podání

 1. Prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na adresu esoz@kr-ustecky.cz
 2. Prostřednictvím datové schránky ID: d2k34p5
 3. Na technickém nosiči dat (CD, DVD), který Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání

Přípustné formáty elektronického podání vycházejí z  vyhlášky Ministerstva vnitra č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, v platném znění.

Přípustné formáty

elektronického podání prostřednictvím e-mailu či datové schránky:
pdf, xml, fo, zfo, htm, html, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpg, jpeg, jfif, png, tif, tiff, gif, mpeg1, mpeg2, wav, mp2, mp3, isdoc, isdocx, edi, dwg, shp, dbf, shx, prj, qix, sbn, sbx, dgn, gml, gfs, xsd

Jednou zprávou zasílejte podání v pouze v jedné věci.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Maximální souhrnná velikost jednoho elektronického podání (včetně všech připojených příloh) je 20 MB.

Příjem a zpracování elektronického podání

Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou – viz text níže. 

Potvrzení příjmu podání – automaticky generovaná odpověď z elektronické podatelny

Vzor

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY

Zaslali jste e-mail na adresu esoz@kr-ustecky.cz

Vaše elektronické podáni bylo přijato v pořádku a bude vyřízeno dle platných pravidel pro provoz elektronické podatelny.

Příjem a zpracování elektronických podání

Po přijetí elektronického podání je postup zpracování řízen interním předpisem. Vyhodnocení platnosti elektronického podpisu v podání (byl-li připojen) je vždy z pohledu, zda ho vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Neplatnost elektronického podpisu není důvodem pro nepřijetí podání, pokud pro to nejsou další důvody (např. nepovolený formát zprávy, porušený soubor, přítomnost viru, nečitelnost, aj.).

Podání, která  lze  podat v elektronické podobě

Elektronická podání, která musí být opatřena elektronickým podpisem:

 • Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Stížnost podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (od 1. 1. 2011 podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
 • Podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 109/20002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů

Podání lze podle § 37 odst. 4 správního řádu učinit také jiným technicky možným způsobem (např. elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu). Toto podání je však třeba do pěti dnů potvrdit nebo doplnit řádným způsobem, jinak takový úkon nelze považovat za podání.

Elektronická podání, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Podnět podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím může být podána bez uznávaného elektronického podpisu, avšak pouze prostřednictvím elektronické podatelny. Není-li takto podána, nepovažuje se za žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Podnět (např. § 42 nebo § 94 odst. 1 správního řádu) není podáním (§ 37 správního řádu), a proto podnět bez uznávaného elektronického podpisu je podnětem řádným a úřad jej bezodkladně vyřídí zákonem upraveným způsobem.