Způsob hodnocení profilových zkoušek

Hodnocení profilových zkoušek

Navigace:
Český jazyk a literatura – bodová škála hodnocení ústní zkoušky
Český jazyk a literatura – kritéria hodnocení ústní zkoušky
Český jazyk a literatura – bodová škála hodnocení písemné práce
Český jazyk a literatura – kritéria hodnocení písemné práce pro žáky s SPUO
Cizí jazyk – bodová škola hodnocení ústní zkoušky
Cizí jazyk – kritéria hodnocení ústní zkoušky
Cizí jazyk – bodová škála hodnocení písemné práce
Cizí jazyk – kritéria hodnocení písemné práce
Způsob hodnocení ústních zkoušek odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky
Způsob hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a pro obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana; ŠVP Strojník požární techniky
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektrotechnických zařízení
Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektronik

Český jazyk a literatura – bodová škála hodnocení ústní zkoušky

0 1 2 3 4
Literárněhistorický kontext vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky
pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře pomoc zkoušejícího je nutná občas pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle pomoc zkoušejícího není nutná
Analýza uměleckého textu vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky
analýza textu je nedostatečná analýza textu je dostatečná analýza textu je dobrá analýza textu je velmi dobrá analýza textu je výborná
pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře pomoc zkoušejícího je nutná občas pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle pomoc zkoušejícího není nutná
Analýza neuměleckého textu vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky
analýza textu je nedostatečná analýza textu je dostatečná analýza textu je dobrá analýza textu je velmi dobrá analýza textu je výborná
pomoc zkoušejícího je nutná ve vysoké míře pomoc zkoušejícího je nutná ve větší míře pomoc zkoušejícího je nutná občas pomoc zkoušejícího je nutná ojediněle pomoc zkoušejícího není nutná
Kvalita jazykového projevu vyskytují se ve vysoké míře nedostatky vyskytují se ve větší míře nedostatky vyskytují se občas nedostatky vyskytují se ojediněle nedostatky nevyskytují se nedostatky

Český jazyk a literatura – kritéria hodnocení ústní zkoušky

Část Kritéria Čas Body Počet bodů za část
1. Literárněhistorický kontext společensko – historický kontext 5 minut 0 1 2 3 4 8
umělecký či myšlenkový proud
život a dílo autora 0 1 2 3 4
2. Analýza uměleckého textu forma, druh, žánr 5 minut 0 1 2 3 4 8
téma, motiv, myšlenka
časoprostor, kompoziční výstavba
obsah díla 0 1 2 3 4
zasazení výňatku do kontextu díla
3. Analýza neuměleckého textu souvislost mezi výňatky 5 minut 0 1 2 3 4 4
hlavní myšlenka textu
komunikační situace
funkční styl (slohový postup, útvar)
jazykové prostředky ve výňatku
4. Kvalita jazykového projevu 0 1 2 3 4 4

Maximální počet bodů: 24 bodů
Hranice úspěšnosti: 10 bodů

Bodové hodnocení a klasifikace ústní zkoušky:

24 – 21 bodů: 1 výborný
20 – 17 bodů: 2 chvalitebný
16 – 13 bodů: 3 dobrý
12 – 10 bodů: 4 dostatečný
9 a méně bodů: 5 nedostatečný

Při hodnocení žáků s poruchami učení se respektují doporučení PPP nebo SPC pro uzpůsobení maturitní zkoušky.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4. Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4. Mgr. Ivana Doktorová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OS4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.A Mgr. Lenka Bicanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.B Mgr. Petra Božinová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ZA5.D Mgr. Vladimíra Müllerová v. r.

Český jazyk a literatura – bodová škála hodnocení písemné práce

0

1

2

3

4

5

1A

 • Text se nevztahuje k zadanému tématu.1)
 • Text se od zadaného tématu podstatně odklání a/nebo je téma zpracováno povrchně.
 • Text se od zadaného tématu v některých pasážích odklání a/nebo jsou některé textové pasáže povrchní.
 • Text v zásadě odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno v zásadě funkčně.
 • Text odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno funkčně.
 • Text plně odpovídá zadanému tématu a zároveň je téma zpracováno plně funkčně.

1B

 • Text prokazatelně nevykazuje charakteristiky zadaného útvaru a reaguje na jiné vymezení komunikační situace.2)
 • Text vykazuje značné nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.
 • Text vykazuje nedostatky vzhledem k zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.
 • Text v zásadě odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.
 • Text odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.
 • Text plně odpovídá zadané komunikační situaci a zadanému útvaru.

2A

 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ve vysoké míře (10 a více chyb).3)
 • Chyby mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují ve větší míře (8-9 chyb).
 • Chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se vyskytují často (6-7 chyb).
 • Některé chyby mají vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují místy (4-5 chyb).
 • Chyby v zásadě nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se objevují jen ojediněle (2-3 chyby).
 • Chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Pravopisné a tvaroslovné chyby se téměř nevyskytují (0-1 chyba).
 • Případné chyby nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.

2B

 • Slovní zásoba je nemotivovaně chudá až primitivní.
 • V textu se vyskytují ve vysoké míře výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.
 • Volba slov a slovních spojení zásadně narušuje porozumění textu.
 • Slovní zásoba je nemotivovaně chudá.
 • V textu se ve větší míře vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.
 • Volba slov a slovních spojení narušuje porozumění textu.
 • Slovní zásoba je spíše chudá.
 • V textu se často vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.
 • Volba slov a slovních spojení občas narušuje porozumění textu.
 • Slovní zásoba je vzhledem ke zvolenému zadání postačující, ale nikoli potřebně pestrá a bohatá.
 • V textu se místy vyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.
 • Volba slov a slovních spojení v zásadě nenarušuje porozumění textu.
 • Slovní zásoba je spíše bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou téměř vždy funkční.
 • V textu se jen ojediněle vyskytne výraz, který je nevhodně volený vzhledem k označované skutečnosti.
 • Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu.
 • Slovní zásoba je motivovaně bohatá, rozmanité lexikální prostředky jsou plně funkční.
 • V textu se nevyskytují výrazy, které jsou nevhodně volené vzhledem k označované skutečnosti.
 • Volba slov a slovních spojení nenarušuje porozumění textu.
3A
 • Výstavba větných celků je nemotivovaně jednoduchá až primitivní, nebo je ve vysoké míře přetížená.
 • Syntaktické nedostatky se v textu vyskytují ve vysoké míře.
 • Nedostatky mají zásadní vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Výstavba větných celků je nemotivovaně jednoduchá, nebo je ve větší míře přetížená.
 • Syntaktické nedostatky se v textu vyskytují ve větší míře.
 • Nedostatky mají vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Výstavba větných celků je spíše jednoduchá, nebo přetížená.
 • Syntaktické nedostatky se v textu vyskytují občas.
 • Nedostatky mají občas vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Výstavba větných celků je v zásadě promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci v zásadě funkční.
 • Místy se v textu objevují syntaktické nedostatky.
 • Nedostatky mají místy vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Výstavba větných celků je promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci téměř vždy funkční.
 • Syntaktické nedostatky se v textu vyskytují jen ojediněle.
 • Nedostatky nemají vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Výstavba větných celků je promyšlená a syntaktické prostředky jsou vzhledem ke komunikační situaci plně funkční.
 • Syntaktické nedostatky se v textu téměř nevyskytují.
 • Čtenářský komfort adresáta není narušován.

3B

 • Text je nesoudržný a chaotický.
 • Členění textu je nelogické.
 • Text je argumentačně nezvládnutý.
 • Adresát musí vynaložit velké úsilí, aby se v textu zorientoval, nebo se v textu neorientuje vůbec.
 • Kompozice textu je nepřehledná.
 • V členění textu se ve větší míře vyskytují nedostatky.
 • Argumentace je ve větší míře nesrozumitelná.
 • Adresát musí vynaložit úsilí, aby se v textu zorientoval.
 • Kompozice textu je spíše nahodilá.
 • V členění textu se často vyskytují nedostatky.
 • Argumentace je občas nesrozumitelná.
 • Organizace textu má vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Kompozice textu je v zásadě vyvážená.
 • Text je až na malé nedostatky vhodně členěn a logicky uspořádán.
 • Argumentace je v zásadě srozumitelná.
 • Organizace textu v zásadě nemá vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Kompozice textu je promyšlená a vyvážená.
 • Text je vhodně členěn a logicky uspořádán.
 • Argumentace je srozumitelná.
 • Organizace textu nemá vliv na čtenářský komfort adresáta.
 • Kompozice textu je precizní.
 • Text je vhodně členěn a logicky uspořádán.
 • Argumentace je velmi vyspělá.
 • Organizace textu nemá vliv na čtenářský komfort adresáta.

Doplnění k bodové škále hodnocení PP – ČJL

 • Pokud žák získá v oddíle 1A 0 bodů, celá PP je hodnocena 0 body.
 • Pokud žák získá v oddíle 1B 0 bodů, celá práce je hodnocena 0 body.
 • Kvantifikace chyb se vztahuje pouze ke kritériu 2A. Určený interval uvádí počet tzv. „hrubých“ chyb, dvě „malé“ chyby odpovídají jedné „hrubé“.

Kritéria hodnocení pro žáky s SPUO

Pokud se symptomatologie uvedená v posudku žáka projeví v písemné práci, potom lze zohlednit hodnocení v oddílech: 2A, 2B, 3A, 3B.

Písemný projev a jeho zohlednění v těchto oblastech:

 • fonetická transkripce slov;
 • asimilace hlásek;
 • menší slovní zásoba;
 • nepřesnosti v užívání slov z hlediska jejich významu;
 • problémy s pravidly ČP;
 • problémy s aplikací gramatických pravidel do písemné podoby;
 • chyby v interpunkci;
 • nedostatky ve slovosledu v ČJ;
 • obtíže s kompoziční výstavbou textu;
 • vynechávání, přidávání nebo inverze hlásek;
 • záměny hlásek;
 • inverze písmen;
 • tolerance kvality a úpravy písma;
 • obtíže s celkovou úpravou písemné práce na základě obtíží s pravolevou orientací a prostorovým vnímáním.

Český jazyk a literatura – kritéria hodnocení písemné práce pro žáky s SPUO

Kritéria Počet bodů
1. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A) zadání, obsah, téma, rozsah 0 1 2 3 4 5
B) naplnění komunikační situace 0 1 2 3 4 5
2. Funkční užití jazykových prostředků A) pravopis 0 1 2 3 4 5
B) lexikální stránka 0 1 2 3 4 5
3. Kompoziční výstavba textu A) textová návaznost 0 1 2 3 4 5
     syntax
     vazby mezi větami
B) výsledná soudržnost textu 0 1 2 3 4 5
     strukturování na odstavce
     úvod, stať, závěr
     způsob argumentace
 • Maximální počet bodů: 30 bodů
 • Maximální počet bodů: 30 bodů
 • Počet zadávaných témat: 4

Bodové hodnocení a klasifikace písemné práce:

30 – 26 bodů: 1 výborný
25 – 21 bodů: 2 chvalitebný
20 – 16 bodů: 3 dobrý
15 – 12 bodů: 4 dostatečný
11 a méně bodů: 5 nedostatečný

Při hodnocení žáků s poruchami učení se respektují doporučení PPP nebo SPC pro uzpůsobení maturitní zkoušky.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4. Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4. Mgr. Ivana Doktorová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OS4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.A Mgr. Lenka Bicanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.B Mgr. Petra Božinová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ZA5.D Mgr. Vladimíra Müllerová v. r.

Cizí jazyk – bodová škála hodnocení ústní zkoušky

I – Zadání / Obsah a projev

II – Lexikální kompetence

III – Gramatická kompetence a prostředky textové
návaznosti (PTN) 1

IV – Fonologická kompetence

3
 • Dělení odpovídá zadání, je účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.
 • Sdělení je souvislé s lineárním sledem myšlenek.
 • Komunikativní strategie jsou používány vhodně.
 • Pomoc/asistence zkoušejícího není nutná.
 • (Specifická) Slovní zásoba je široká.
 • (Specifická) slovní zásoba je použita správně a chyby nebrání porozumění.
 • Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je široký.
 • Mluvnické prostředky včetně PTN jsou použity správně a chyby nebrání porozumění.
 • Projev je natolik plynulý, že příjemce nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět.
 • Výslovnost je správná.
 • Intonace je přirozená.

2

 • Sdělení většinou odpovídá zadání, je většinou účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.
 • Sdělení je většinou souvislé s lineárním sledem myšlenek.
 • Komunikativní strategie jsou většinou používány vhodně.
 • Pomoc/asistence zkoušejícího je ojediněle nutná.
 • (Specifická)slovní zásoba je většinou široká.
 • (Specifická) slovní zásoba je většinou použita správně a/nebo chyby ojediněle brání porozumění.
 • Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je většinou široký.
 • Mluvnické prostředky včetně PTN jsou většinou použity správně a/nebo chyby ojediněle brání porozumění.
 • Projev je natolik plynulý, že příjemce většinou nemusí vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět.
 • Výslovnost je většinou správná.
 •  Intonace je většinou přirozená.

1

 • Sdělení ve větší míře neodpovídá zadání, není ve větší míře účelné, jasné a v odpovídající míře podrobné.
 • Sdělení není ve větší míře souvislé s lineárním sledem myšlenek.
 • Komunikativní strategie nejsou ve větší míře používány vhodně.
 •  Pomoc/asistence zkoušejícího je ve větší míře nutná.
 • (Specifická) slovní zásoba je ve větší míře omezená.
 • (Specifická) slovní zásoba není ve větší míře použita správně a/nebo chyby ve větší míře brání porozumění.
 • Rozsah mluvnických prostředků včetně PTN je ve větší míře omezený.
 • Mluvnické prostředky včetně PTN nejsou ve větší míře použity správně a/nebo chyby ve větší míře brání porozumění.
 • Projev je natolik nesouvislý, že příjemce musí ve větší míře vynakládat úsilí jej sledovat či mu porozumět.
 • Výslovnost je ve větší míře nesprávná.
 • Intonace je v omezené míře přirozená.
0
 • Sdělení ani za neustálé pomoci/asistence zkoušejícího nesplňuje požadavky zadání.
 • (Specifická) slovní zásoba je v nedostatečném rozsahu/není na požadované úrovni obtížnosti/není použita správně/chyby brání porozumění sdělení.
 • Mluvnické prostředky včetně PTN jsou v nedostatečném rozsahu/nejsou na požadované úrovni obtížnosti/nejsou použity správně/chyby brání porozumění sdělení.
 • Projev je natolik nesouvislý, že jej příjemce nemůže sledovat či mu porozumět.
 • Výslovnost brání porozumění sdělení.
 • Intonace je nepřirozená.
 • Pro nedostatek jazyka nelze hodnotit.

Cizí jazyk – kritéria hodnocení ústní zkoušky

Část Kritéria Čas Body

Počet bodů

za část

Ústní projev žáka na dané téma I Zadání/obsah a projev 6 minut 0 1 2 3 9
II Lexikální kompetence 0 1 2 3
III Gramatická kompetence 0 1 2 3
Práce s obrázky I Zadání/obsah a projev 6 minut 0 1 2 3 9
II Lexikální kompetence 0 1 2 3
III Gramatická kompetence 0 1 2 3
Odborná terminologie I Zadání/obsah a projev 3 minuty 0 1 2 3 9
II Lexikální kompetence 0 1 2 3
III Gramatická kompetence 0 1 2 3
IV Fonologická kompetence 0 1 2 3 3

Maximální počet bodů: 30 bodů
Hranice úspěšnosti: 13 bodů

Bodové hodnocení a klasifikace ústní zkoušky:

30 – 27 bodů: 1 výborný
26 – 23 bodů: 2 chvalitebný
22 – 17 bodů: 3 dobrý
16 – 13 bodů: 4 dostatečný
12 a méně bodů: 5 nedostatečný

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4. Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4. Mgr. Ivana Doktorová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OS4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.A Mgr. Lenka Bicanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.B Mgr. Petra Božinová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ZA5.D Mgr. Vladimíra Müllerová v. r.

Cizí jazyk – bodová škála hodnocení písemné práce

I – Zpracování zadání / Obsah

II – Organizace a koheze textu

III – Slovní zásoba a pravopis

IV – Mluvnické prostředky

A – Zadání

A – Organizace textu

A – Přesnost

A – Přesnost

3

 • Požadovaná charakteristika textu1 je dodržena.
 • Všechny body zadání jsou jasně a srozumitelně zmíněny.
 • Text je souvislý s lineárním sledem myšlenek.
 • Text je vhodně členěný a organizovaný.
 • Chyby ve slovní zásobě a pravopise nebrání porozumění textu. 4
 • Slovní zásoba a pravopis jsou téměř vždy použity správně (0 – 5 chyb). 5
 • Chyby v mluvnických prostředcích nebrání porozumění textu.4
 • Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity správně (0 – 5 chyb).5

2

 • Požadovaná charakteristika textu1 je většinou dodržena.
 • Většina bodů zadání je jasně a srozumitelně zmíněna.
 • Délka textu ne zcela odpovídá požadovanému rozsahu (text je o 1 interval kratší).
 • Text je většinou souvislý s lineárním sledem myšlenek.
 • Text je většinou vhodně členěný a/nebo organizovaný.
 • Chyby ve slovní zásobě a pravopise většinou nebrání porozumění textu / části textu. 4
 • Slovní zásoba a pravopis jsou většinou použity správně (6 – 11 chyb).5
 • Text je o 1 interval kratší.
 • Chyby v mluvnických prostředcích většinou nebrání porozumění textu / části textu.4
 • Mluvnické prostředky jsou většinou použity správně (6 – 11 chyb). 5
 • Text je o 1 interval kratší.

1

 • Požadovaná charakteristika textu 1není ve větší míře dodržena.
 • Většina bodů zadání není jasně a srozumitelně zmíněna.
 • Délka textu ve větší míře neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 2 intervaly kratší/delší).
 • Text není ve větší míře souvislý s lineárním sledem myšlenek.
 • Text není ve větší míře vhodně členěný a/nebo organizovaný.
 • Chyby ve slovní zásobě a pravopise ve větší míře brání porozumění textu / části textu.4
 • Slovní zásoba a pravopis nejsou ve větší míře použity správně (12 – 17 chyb). 5
 • Text je o 2 intervaly kratší.
 • Chyby v mluvnických prostředcích ve větší míře brání porozumění textu / části textu. 4
 • Mluvnické prostředky nejsou ve větší míře použity správně (12 – 17 chyb).5
 • Text je o 2 intervaly kratší.

0

 • Požadovaná charakteristika textu 1 není dodržena.
 • Body zadání nejsou jasně a srozumitelně zmíněny.
 • Délka textu neodpovídá požadovanému rozsahu (text je o 3 a více intervalů kratší/delší).
 • Většina textu není souvislá a neobsahuje lineární sled myšlenek.
 • Většina textu není vhodně členěná a/nebo organizovaná.
 •  Chyby ve slovní zásobě a pravopise brání porozumění většině textu. 4
 • Slovní zásoba a pravopis jsou ve většině textu použity nesprávně (18 + chyb).5
 • Chyby v mluvnických prostředcích brání porozumění většině textu. 4
 • Mluvnické prostředky jsou ve většině textu použity nesprávně (18 + chyb). 5

B – Rozsah, obsah

B – Koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)

B – Rozsah

B – Rozsah

3

 • Body zadání jsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti. 2
 • V textu je jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému.
 • Rozsah PTN je široký.3
 • Chyby v PTN nebrání porozumění textu.4
 • PTN jsou téměř vždy použity správně a vhodně.5
 • Slovní zásoba je široká.3
 • Rozsah mluvnických prostředků je široký.3

2

 • Body zadání jsou většinou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti. 2
 • V textu je většinou jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému.
 • Text ojediněle obsahuje nadbytečné/irelevantní informace a myšlenky.
 • Rozsah PTN je většinou široký.3
 • Chyby v PTN většinou nebrání porozumění textu / části textu. 4
 • PTN jsou většinou použity správně a vhodně. 5
 • Slovní zásoba je většinou široká 3
 • Rozsah mluvnických prostředků je většinou široký.3
1
 • Body zadání jsou ojediněle rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti. 2
 • V textu není ve větší míře jasně vysvětlena podstata myšlenky nebo problému.
 • Text ve větší míře obsahuje nadbytečné/irelevantní informace a myšlenky.
 • Rozsah PTN je ve větší míře omezený.3
 • Chyby v PTN ve větší míře brání porozumění textu / části textu. 4
 • PTN nejsou ve větší míře použity správně a vhodně.5
 • Slovní zásoba je ve větší míře omezená.3
 • Rozsah mluvnických prostředků je ve větší míře omezený.3

0

 • Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a v odpovídající míře podrobnosti. 2
 • PTN jsou omezené / v nedostatečném rozsahu.3
 • Chyby v PTN brání porozumění většině textu.4
 • PTN jsou ve většině textu použity nesprávně a/nebo nevhodně. 5
 • Slovní zásoba je omezená / v nedostatečném rozsahu.3
 • Rozsah mluvnických prostředků je omezený / mluvnické prostředky jsou v nedostatečném rozsahu. 3
 • Bodové hodnocení deskriptoru nesmí žákovi přilepšit v celkovém hodnocení oddílu
 • Pokud žák získá v oddíle IA 0 bodů, celá PP je hodnocena 0 body.
 • Deskriptor uvedený kurzívou: pokud žák získá 0 bodů za tento deskriptor, celý oddíl je hodnocen 0 body.

1 Charakteristika textu zahrnuje: typ textu a jeho formální náležitosti, funkční styl, slohový postup, téma zpracované v souladu s komunikačním cílem.
2 Posuzujeme i to, jak jsou body zadání rozpracovány s ohledem na požadovanou jazykovou úroveň.
3 Posuzujeme vzhledem k zadání, míře rozpracování bodů zadání, požadované úrovni obtížnosti a konzistenci správnosti.
4 Deskriptor zahrnuje chyby, které brání porozumění textu / části textu, a chyby pod požadovanou úrovní obtížnosti (tzv. globální chyby)
5 Deskriptor zahrnuje chyby, které nebrání porozumění textu (tzv. lokální chyby).

Kritéria hodnocení pro žáky PUP

Pokud se symptomatologie uvedená v posudku žáka projeví v písemné práci, potom lze zohlednit při hodnocení v oddílech: IIA, IIB, IIIA, IIIB, IVA. Zohlednit lze tzv. lokální chyby. Chyby, které jsou pod požadovanou úrovní obtížnosti zohlednit nelze.

Bodové hodnocení podle počtu globálních chyb (GCH) v jednotlivých oddílech PP

3 body = 0 GCH
2 body = 1 až 3 GCH
1 bod = 4 až 5 GCH
0 bodů = 6 a více GCH

Určení intervalů slov PP

(1 interval odpovídá 30 slovům)

Text je o 1 interval kratší = PP v rozsahu 199 až 169 slov
Text je o 2 intervaly kratší = PP v rozsahu 168 až 138 slov
Text je o 3 a více intervalů kratší = PP v rozsahu 137 a méně slov
Pokud má práce 99 a méně slov = celá PP je hodnocena 0 body
Text je o 1 interval delší = PP v rozsahu 201 až 231 slov (není penalizováno)
Text je o 2 intervaly delší = PP v rozsahu 232 až 262 slov
Text je o 3 a více intervalů delší = PP v rozsahu 263 a více slov

Cizí jazyk – kritéria hodnocení písemné práce

Kritéria

Počet bodů

I. Zpracování zadání

A) zadání

0

1 2

3

B) rozsah, obsah

0

1 2

3

II. Organizace a koheze textu

A) organizace textu

0

1 2

3

B) koheze textu a prostředky textové návaznosti (PTN)

0

1 2

3

III. Slovní zásoba a pravopis

A) přesnost

0

1 2

3

B) rozsah

0

1 2

3

IV. Mluvnické prostředky

A) přesnost

0

1 2

3

B) rozsah

0

1 2

3

Maximální počet bodů: 24 bodů
Hranice úspěšnosti: 10 bodů
Počet zadávaných témat: 1

Bodové hodnocení a klasifikace písemné práce:

24 – 21 bodů: 1 výborný
20 – 17 bodů: 2 chvalitebný
16 – 13 bodů: 3 dobrý
12 – 10 bodů: 4 dostatečný
9 a méně bodů: 5 nedostatečný

Při hodnocení žáků s poruchami učení se respektují doporučení PPP nebo SPC pro uzpůsobení maturitní zkoušky.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4. Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4. Mgr. Ivana Doktorová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OS4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.A Mgr. Lenka Bicanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.B Mgr. Petra Božinová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ZA5.D Mgr. Vladimíra Müllerová v. r.

Způsob hodnocení ústních zkoušek odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky

Kritéria a hodnotící škála:

Klasifikace 1 2 3 4 5
1) Ústní projev je samostatný. plně většinou napůl částečně vůbec
2) Čas samostatného ústního projevu. > 10 min > 10 min < 10 min < 10 min < 5 min
3) Věcná správnost ústního projevu (řeč k tématu). plně většinou napůl částečně žádná
4) Vymezení základních obsahů tématu. plné většinové poloviční částečné žádné
5) Informace k tématu jsou strukturované. plně většinou napůl částečně vůbec
6) Informace k tématu jsou spojené s praxí. plně většinou napůl částečně vůbec
7) Doplňující otázky zodpovězeny správně. vždy většinou napůl částečně vůbec

Způsob stanovení výsledného hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Na základě výše uvedených kritérií a hodnotící škály navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky podle klasifikační stupnice:

1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4. Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4. Mgr. Ivana Doktorová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OA4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy OS4. Mgr. Lubomíra Pešková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.A Mgr. Lenka Bicanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.B Mgr. Petra Božinová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ZA5.D Mgr. Vladimíra Müllerová v. r.

Způsob hodnocení maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí

Kritéria a hodnotící škála:

Klasifikace 1 2 3 4 5
1) Plagiátorství. ne ano
2) Formulace cílů práce odpovídá zadání. plně většinou napůl částečně vůbec
3) Celkový postup řešení je správný. plně většinou napůl částečně vůbec
4) Členění práce odpovídá zadání. plně většinou napůl částečně vůbec
5) Práce s literaturou odpovídá zadání. plně většinou napůl částečně vůbec
6) Úroveň jazykového zpracování odpovídá maturitní práci. plně většinou napůl částečně vůbec
7) Formulace a užití odborné terminologie je správné. vždy většinou napůl částečně vůbec
8) Formální zpracování odpovídá zadání. plně většinou napůl částečně vůbec
9) Cíle práce byly splněny. plně většinou napůl částečně vůbec
10) Ústní projev při obhajobě maturitní práce. zcela většinou napůl částečně vůbec

Způsob stanovení výsledného hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Na základě výše uvedených kritérií a hodnotící škály navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky podle klasifikační stupnice:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy BO4. Ing. Andrea Ondrejková v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy TPO4. Ing. Pavel Noha v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 53-41-M/03 Praktická sestra a pro obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Kritéria a hodnotící škála:

Oblasti hodnocení /  klasifikace 1 2 3 4 5
Odborná úroveň značné vědomosti, dokáže je použít velmi dobré vědomosti, nedokáže je v plném rozsahu použít průměrné vědomosti podprůměrné vědomosti slabá úroveň vědomostí
Chování ke klientům – nemocným laskavé, empatické, ohleduplné, zájem o uspokojování potřeb klienta, nemocného citlivé, ohleduplné v souladu s potřebami klienta, nemocného taktní, ne vždy v souladu s potřebami klienta – nemocného málo citlivé, odměřené málo ohleduplné bez zřetele na potřeby klienta, nemocného
Odpovědnost, spolehlivost odpovědný, naprosto spolehlivý spolehlivý, vyžaduje minimální kontrolu pracuje spolehlivě, odpovědně, ale občas je nutná kontrola málo odpovědný, ne vždy spolehlivý přístup, potřebuje kontrolu nespolehlivost, neodpovědnost, vyžaduje neustálou kontrolu
Organizace činností bez problémů, zvládá i organizaci při náročné situaci, navrhuje zlepšení s menšími problémy zvládá i náročnější situace pracuje podle zaběhnuté organizace, má problémy v náročnějších situacích nemá pracovní systém, častá bezradnost, náročnější situace nezvládá bez pomoci dopouští se značných chyb při organizaci práce, náročné situace nezvládá
Spolupráce v kolektivu velmi dobrá spolupráce,  vychází vstříc, bez problémů přijímá kritiku dobrá spolupráce, schopen akceptovat kritiku dokáže spolupracovat na základě podnětu, přijímá kritiku bez reakce nechuť ke spolupráci, lhostejnost, s nevolí přijímá kritiku těžká spolupráce, nedůtklivost, neschopnost akceptovat kritiku
Pracovní nasazení patří k nejlepším, velké pracovní nasazení nadprůměrná výkonnost průměrná výkonnost slabší výkonnost slabá pracovní výkonnost
Práce s dokumentací bez obtíží zpracuje ošetřovatelskou anamnézu, v dokumentaci se orientuje zpracuje ošetřovatelskou anamnézu, nedostatky sám rychle opraví, orientuje se v dokumentaci zpracuje ošetřovatelskou anamnézu, nedostatky opraví a doplní s pomocí vyučující, orientace v dokumentaci vykazuje nedostatky zpracuje ošetřovatelskou anamnézu na velmi slabé úrovni, nedostatky nedokáže sám identifikovat, po upozornění je doplní s pomocí vyučující, orientace v dokumentaci vykazuje nedostatky slabá až nedostatečná úroveň zpracování ošetřovatelské anamnézy, nedokáže identifikovat nedostatky a není schopen doplnit informace ani s pomocí vyučujícího, neorientuje se v dokumentaci

Způsob stanovení výsledného hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Na základě výše uvedených kritérií a hodnotící škály navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky podle klasifikační stupnice:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.A Mgr. Lenka Bicanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PS4.B Mgr. Petra Božinová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ZA5.D Mgr. Vladimíra Müllerová v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 39-08-M/01 Požární ochrana; ŠVP Strojník požární techniky

Hodnocené činnosti:

Klasifikace 1 2 3 4 5

1) Řád strojní služby

% správných odpovědí z 20ti otázek testu

100 – 95 94 – 89 88 – 82 81 – 75 74 a méně
2) Konstrukce, vybavení a základy obsluhy
a) CAS 24 T/815 Terno Zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i) navrhne ostatním členům komise klasifikaci žáka jednotlivě pro okruh 2a), 2b), 2c) a 2d) podle klasifikační stupnice:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5– nedostatečný.
b) CAS 30 T/815-7
c) AZ 30 Mercedes Benz Atego
d) PVP 27

Způsob stanovení výsledného hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Na základě hodnocení v okruhu 1), 2a), 2b), 2c) a 2d) navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky jako zaokrouhlený aritmetický průměr jednotlivých hodnocení podle klasifikační stupnice:
1 – výborný (1 – 1,49)
2 – chvalitebný (1,50 – 2,49)
3 – dobrý (2,50 – 3,49)
4 – dostatečný (3,50 – 4,49)
5 – nedostatečný (4,50 – 5,00).

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy PO4. Ing. Pavel Noha v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektrotechnických zařízení

Hodnocené činnosti
1) Dokumentace 0 – 3 body
2) Bezpečnost práce 0 – 2 body
3) Funkčnost 0 – 20 bodů
4) Odizolování vodičů 0 – 3 body
5) Dotažení vodičů 0 – 2 body
6) Vzhled 0 – 20 bodů

Způsob stanovení výsledného hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Na základě hodnocení (počtu bodů) v kritériu 1), 2), 3), 4), 5) a 6) navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky jako hodnocení odpovídají dosaženému součtu bodů podle klasifikační stupnice:
1 – výborný (50 – 45)
2 – chvalitebný (44 – 39)
3 – dobrý (38 – 33)
4 – dostatečný (32 – 27)
5 – nedostatečný (26 – 0).

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4. Mgr. Ivana Doktorová v. r.

Způsob hodnocení praktické zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro obor vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik; ŠVP Mechanik elektronik

Hodnocené činnosti – specializace ŘES
1) Dokumentace – elektronická část 0 – 4 body
2) Dokumentace – pneumatická část 0 – 4 body
3) Funkčnost elektronické části 0 – 15 bodů
4) Funkčnost pneumatické části 0 – 15 bodů
5) Funkčnost celková 0 – 10 bodů
6) Bezpečnost práce 0 – 2 body
Hodnocené činnosti – specializace PES
1) Dokumentace 0 – 15 bodů
2) Bezpečnost práce 0 – 2 body
3) Programové listy 0 – 8 bodů
4) Zapojení 0 – 3 body
5) Programování 0 – 12 bodů
6) Funkčnost 0 – 10 bodů
Hodnocené činnosti – specializace PZTS
1) Dokumentace 0 – 15 bodů
2) Bezpečnost práce 0 – 2 body
3) PZTS obvody 0 – 8 bodů
4) Periferní obvody 0 – 10 bodů
5) Programování 0 – 5 bodů
6) Funkčnost 0 – 10 bodů

Způsob stanovení výsledného hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Na základě hodnocení (počtu bodů) v kritériu 1), 2), 3), 4), 5) a 6) navrhne zkoušející, po dohodě s přísedícím (-i), ostatním členům zkušební komise klasifikaci žáka ze zkoušky jako hodnocení odpovídají dosaženému součtu bodů podle klasifikační stupnice:
1 – výborný (50 – 45)
2 – chvalitebný (44 – 39)
3 – dobrý (38 – 33)
4 – dostatečný (32 – 27)
5 – nedostatečný (26 – 0)

Navrhuje ředitelka školy Ing. Lenka Demjanová v. r.
Schvaluje předseda zkušební maturitní komise třídy ME4. Mgr. Ivana Doktorová v. r.