Spolek přátel ESOZ Chomutov

Spolek přátel ESOZ Chomutov vznikl ve druhém pololetí školního roku 2013/14 a jeho úkolem je podpora rozvoje školy v oblasti vzdělávání, kulturního a sportovního rozvoje žáků. Cílem spolku je spolupracovat se školou při zajišťování školní a mimoškolní, zájmové a sportovní činnosti žáků, pomáhat škole při plnění jejích výchovně vzdělávacích úkolů i v oblasti materiální a finanční, podílet se na zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy. Spolek bude podporovat studium jak sociálně slabých, tak i talentovaných žáků a také mezinárodní výměnné a studijní pobyty žáků.

 • Spolek přátel ESOZ Chomutov
 • Na Průhoně 4800
 • Chomutov 430 03
 • zastupuje: PhDr. Hana Šťastná, předsedkyně
 • IČ: 02815265
 • Bankovní spojení: FIO banka a.s.
 • Číslo účtu: 2000580630/2010
 • Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8919.

Aktivity

Zde naleznete některé aktivity podpořené Spolkem přátel ESOZ Chomutov

Kontakty

PhDr. Hana Šťastná vyučuje: AJ, PS předsedkyně Spolku přátel ESOZ Chomutov
Telefon: 474 471 140

Vlasta Zemanová účetníhospodářka Spolku přátel ESOZ Chomutov
Telefon: 474 471 170

Stanovy

Čl. 1 Název a sídlo

 • Název: Spolek přátel ESOZ Chomutov
 • Sídlo: Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov

Čl. 2 Statut spolku

 • Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Čl. 3 Cíl činnosti spolku

1. Cílem spolku:

 • sdružuje rodiče žáků, přátele, podporovatele a sponzory školy
 • podporuje aktivní spolupráci s příslušnými orgány státní správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a školskými zařízeními a dalšími institucemi, jejichž předmětem činnosti je vzdělávání a výchova mládeže, a to i ve směru k zahraničí
 • spolupracuje se školou při zajišťování školní a mimoškolní, zájmové a sportovní činnosti žáků
 • zajišťuje a podporuje společenské, kulturní, vzdělávací, tělovýchovné a volnočasové aktivity pro žáky školy,podporuje rozvoj mimoškolních, zahraničních a dalších aktivit žáků
 • pomáhá škole při plnění jejích výchovně vzdělávacích úkolů i v oblasti materiální a finanční
 • podílí se na zlepšení vybavenosti školy, zmodernizování a vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí školy
 • sdružuje se s obdobnými českými i zahraničními organizacemi
 • podporuje studium sociálně slabých i talentovaných žáků, výměnné a studijní pobyty žáků, mezinárodní studentské projekty

2. Naplňování těchto cílů bude zajištěno především:

 • organizací a finanční podporou akcí pořádaných žáky, zaměstnanci, rodiči a přáteli školy
 • metodickou, informační a organizační činností
 • Za tímto účelem bude spolek usilovat zejména o aktivní spolupráci se školou, při které je založen.

Čl. 4 Členství

 • Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
 • O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
 • Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 • Členství zaniká:
  • Vystoupením člena písemným oznámením výboru
  • Úmrtím člena
  • U právnické osoby jejím zrušením
  • Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady
  • Zánikem spolku
 • Dokladem členství je potvrzení vydané výborem spolku.

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo:

 • Účastnit se jednání členské schůze
 • Volit orgány spolku
 • Být volen do orgánů spolku
 • Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat jejich vyjádření

Člen spolku má povinnosti zejména:

 • Dodržovat stanovy spolku
 • Aktivně se podílet na plnění cílů spolku
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
 • Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Čl. 6 Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • Valná hromada
 • Výbor

Čl. 7 Valná hromada

 • Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
 • Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 • Valnou hromadu svolává spolek dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.
 • Valná hromada zejména:
  • Rozhoduje o změnách stanov spolku
  • Schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, výroční zprávu spolku, rozpočet a roční závěrku hospodaření
  • Volí členy výboru spolku
  • Rozhoduje počtu členů výboru spolku
  • Rozhoduje o zrušení členství
  • Rozhoduje o zrušení spolku
 • Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 • Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou si rovné.
 • Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

Čl. 8 Výbor spolku

 • Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.
 • Členství ve výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 • Výbor má 5 členů.
 • V čele výboru stojí předseda, který zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
 • Výbor svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jednou čtvrtletně.
 • Výbor zejména:
  • Koordinuje činnost spolku
  • Svolává valnou hromadu
  • Zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady
  • Rozhoduje o přijetí za člena spolku
 • Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 • Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 • Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

Čl. 9 Zásady hospodaření

 • Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 • Zdroji majetku jsou zejména:
  • Dary a příspěvky právnických a fyzických osob
  • Členské příspěvky
  • Dotace a granty
 • Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
 • Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

Čl. 10 Zánik spolku

Spolek zaniká:

 • Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady.
 • Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
 • Rozhodnutím soudu.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 • Spolek může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád spolku.
 • Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

V Chomutově dne 29.1.2014