Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace vznikla k 1. září 2012. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prestižní titul a certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje nese škola již od 8. 12. 2010.

Škola poskytuje od svého vzniku střední vzdělávání ukončené výučním listem a střední vzdělávání s maturitní zkouškou v sektoru energetiky, elektrotechniky a strojírenství. V roce 1993 rozšířila tuto nabídku o oblast požární ochrany, bezpečnosti a ochrany obyvatel a od 1. 9. 2007, spojením se Střední školou stavební v Chomutově, také o kompletní nabídku oborů vzdělání pro sektor stavebnictví. K 1. 9. 2012 došlo spojením s Obchodní akademií v Chomutově a se Střední zdravotnickou školou Chomutov ke vzniku Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace. Škola tak rozšířila vzdělávání o poskytování středního vzdělání v oblasti ekonomické, zdravotnické a sociální péče.
Škola je akreditovaným centrem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb..

Střední odborná škola energetická

Integrovaná střední škola energetická zahájila svou vzdělávací činnost v roce 1951 jako Středisko pracovního dorostu energetiky. Takto, tedy s přípravou dělnických profesí pro českou energetiku, resp. jako odborné učiliště, působilo až do roku 1978. V tomto roce přešlo do vzdělávací soustavy jako střední odborné učiliště s právem poskytovat maturitní vzdělání s tím, že patří do organizační složky ČEZ – Severočeské elektrárny Komořany a později ČEZ Elektrárny Tušimice. Zlomovým rokem v právním postavení se stal rok 1991, kdy přešla z podnikového řízení do zřizovatelské kompetence státu reprezentovaného Ministerstvem pro hospodářský rozvoj a politiku a získala právní samostatnost/subjektivitu. V roce 1994 pak do vzdělávací nabídky zařadila obory středních průmyslových škol a stala se integrovanou střední školou. Období let 1998 až 2000 pro školu znamenala změnu zřizovatele: Ministerstvo školství a následně Ústecký kraj.
Teoretické i praktické vyučování nejdříve probíhalo v historických budovách z konce 19. století. Některé z nich po provedených rekonstrukcích využívá škola dodnes. V roce 1986 se teoretická část vzdělávání přemístila do areálu v lokalitě Na Průhoně, kde má také v současné době sídlo management školy.

Střední odborná škola stavební

Střední škola stavební vznikla v sedmdesátých letech minulého století ze střediska praktického vyučování. V roce 1972 začala výstavba nového komplexu a v roce 1975 vzniká učiliště při Okresním stavebním podniku v Chomutově. V roce 1984 byl s novým školským zákonem zaveden název Střední odborné učiliště. V roce 1990, po společenských změnách, začaly vznikat samostatné právní subjekty vyčleněním z původních státních podniků. Střední odborné učiliště stavební, Chomutov, jehož zřizovatelem bylo Ministerstvo vnitra České republiky, vzniklo jako právní subjekt 1. 10. 1990. V lednu 1992 bylo toto učiliště delimitováno k Ministerstvu hospodářství České republiky a v listopadu 1996 pak pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 1. 7. 1998 převzalo učiliště jiné školské zařízení v Chomutově – Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště stavení v Jiráskově ulici. Tento spojený subjekt pod názvem: Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště a Učiliště, Chomutov, Na Moráni 4803 byl od roku 2000 zřizován Ústeckým krajem. Zde pak 1. září 2007 transformací Integrované střední školy energetické, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvkové organizace a Střední školy stavební, Chomutov vznikla Střední škola energetická a stavební, Chomutov, příspěvková organizace.

Obchodní akademie

Obchodní akademie zahájila svou působnost od 1. září 1992 jako dvouletá Odborná škola se zaměřením na obchod. Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byla zařazena do sítě státních středních škol s právní subjektivitou. Škola je umístěna v budově po zrušené zvláštní škole internátní na Černovické ulici 2901 v Chomutově.

V prvním školním roce 1992/1993 byly otevřeny 3 třídy 1. ročníku s celkovým počtem 78 žáků, z toho 66 dívek a 12 chlapců. Výuku zajišťovalo 5 stálých pedagogických pracovníků a 3 externisté. V dalších školních letech se škola vzhledem k zájmu o ekonomické vzdělání postupně rozrůstala, zdvojnásobil se počet tříd, vzrostl i počet pedagogických pracovníků a provozních zaměstnanců. Postupně bylo doplňováno odborné vybavení školy, vybudovány byly odborné učebny pro výuku psaní strojem a učebna výpočetní techniky, byla provedena rekonstrukce tělocvičny a vestavbou v budově B školy byly získány další nové učebny. Rozvoj školy se od jejího počátku uskutečňoval především za všestranné pozornosti a podpory Školského úřadu Chomutov.
V průběhu školního roku 1994/1995 podalo ředitelství školy žádost na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o rozšíření působnosti školy o další studijní obor – čtyřletou Obchodní akademii. Důvodem k tomuto rozhodnutí byl nejen současný narůstající zájem o ekonomické vzdělání, jakož i skutečnost, že město Chomutov postrádalo již řadu let státní školu ekonomického zaměření.
Školní rok 1995/1996 zahájila škola s novým názvem Střední odborná škola se dvěma obory vzdělání: Obchodní akademie – 4leté studium a Odborná škola – 2leté studium.

V souvislosti s předpokládaným dalším vývojem studijních oborů i s větší možností prezentace školy na veřejnosti požádalo opět ředitelství školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o další změnu názvu a do školního roku 1996/1997 vstoupila škola s novým názvem Obchodní akademie a Odborná škola. Od školního roku 1997/1998 vzhledem ke zrušení dvouletého studijního oboru Odborná škola nese škola název Obchodní akademie Chomutov. Od tohoto školního roku byly vyučovány dva studijní obory: Obchodní akademie – 4leté denní studium a Obchodní akademie – 5leté dálkové studium.
Dalším vzniklým školním subjektem zapsaným do Rejstříku škol dnem 1. 9. 2007 byla Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště, Chomutov, příspěvková organizace. Škola vznikla sloučením Obchodní akademie v Chomutově, Integrované střední školy v Údlicích a Odborného učiliště a Praktické školy v Jirkově.

Od 1. 12. 2012 se Obchodní akademie stala součástí Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvková organizace. Nově nabízeným oborem se od 1. 9. 2013 stal Sportovní management.

Střední zdravotnická škola

Střední zdravotnická škola sídlí v budovách, které byly postaveny v 60. letech 19. století. Od roku 1864 působila v objektu Kongregace milosrdných sester svatého Kříže, která se zabývala školní výukou dívek a charitativní činností. Kromě školní výuky sestry vykonávaly ošetřovatelské práce a pečovaly o sirotky. Po roce 1950 byla v objektu zřízena základní škola.

Snaha založit v Chomutově zdravotnickou školu se poprvé objevila v roce 1960. Důvodem bylo přání vedoucích pracovníků chomutovské nemocnice vychovat si své zdravotní sestry a podílet se na jejich vzdělávání. Výsledkem bylo zahájení vzdělávání prvních ročníků zdravotních sester, dětských sester a ošetřovatelek ve Střední zdravotnické škole (dále jen SZŠ), Chomutov ve školním roce 1970/1971 a škola si tak začala budovat svou tradici.
Společenské změny se významným způsobem vždy promítaly i ve zdravotnickém školství, které je v současné době řízeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Ve školním roce 2004/2005 vyplynuly pro SZŠ nové úkoly z transformace zdravotnického školství, kterou vyvolal připravovaný vstup ČR do Evropské unie. Na základě potřeby harmonizovat zdravotnické vzdělávací programy s požadavky EU na regulovaná povolání všeobecné sestry a porodní asistentky a novými nároky na výkon zdravotnických povolání, byl vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 144/2003 Sb. nahrazen studijní obor Všeobecná sestra studijním oborem Zdravotnický asistent s účinností od 1. 9. 2004.
Počet žáků školy se trvale pohyboval kolem 300, v posledních letech je vzhledem k demografickému vývoji počet o málo nižší. Žáci jsou vzděláváni v denní i dálkové formě vzdělávání ve čtyřletých maturitních oborech Zdravotnický asistent a Sociální činnost a ve dvouletém učebním oboru Ošetřovatel.
Škola byla postupně vybavena moderními pomůckami, didaktickou a výpočetní technikou. Podmínky klinické praxe simulují odborné učebny s modely pro nácvik praktických dovedností týkajících se péče o nemocné, poskytování první pomoci, výuky somatolologie, psychologie aj. Výuku historie ošetřovatelství zpestřuje zdravotnické minimuzeum, které je přístupné také zájemcům z řad odborníků i veřejnosti.
Od 1. září 2012 je Střední zdravotnická škola, Chomutov součástí páteřní školy Ústeckého kraje – Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace.

Současnost

V současné době se v oborech vzdělávání ukončených závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou připravuje na povolání přibližně 1450 žáků. Kromě toho škola ročně proškolí a vzdělá přibližně 200 účastníků systému dalšího vzdělávání. Využití personálních i výrobních kapacit školy doplňuje oblast produktivních prací a hospodářské činnosti, jejíž výsledky slouží k podpoře vlastního vzdělávacího procesu. Zájemcům je k dispozici kvalitní ubytování ve vlastních domovech mládeže hotelového typu a stravování ve dvou moderních školních jídelnách.

Spolupráce s firmami

Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou významných podnikatelských subjektů, např. ČEZ a.s., REGIONSTAV (ABC spol. s r.o.), Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, PE Holding a.s. Chomutov, PG Chomutov, ZF elektronics Klášterec nad Ohří, Toyoda Klášterec nad Ohří, PULS investiční .s r.o. Chomutov aj. Škola je členem řady významných profesních uskupení a svazů: Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Asociace energetických manažerů, Hospodářská komora ČR, Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, Asociace pro využití tepelných čerpadel, ESČ, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR o. p., Unie školských asociací – CZESHA apod. Vedoucí pracovníci působí v řadě poradenských orgánů při celostátních institucích: Národní ústav vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Sektorová rada energetiky apod.

Aktivity školy

Aktivity školy významně doplňuje projektová činnost a mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráci mobilitami pracovníků a žáků rozvíjíme s partnerskými školami a organizacemi v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě, Španělsku, Slovensku, Rakousku aj. Aktivně pracujeme v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci, Sokrates a Erasmus +. Rozvoj školy významně podporuje projektová činnost v programech ESF, PHARE, EQUAL a zejména participace na národních systémových projektech, které řeší problematiku kvality vzdělávání, uznávání výsledků dalšího vzdělávání a ukončování studia ve středních školách.

Součástí filosofie školy je také zajištění volnočasových aktivit žáků. K dispozici je využití ICT, možnosti sportovních aktivit v rámci školního sportovního klubu (volejbal, florbal, sálová kopaná), ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů, který při škole vznikl, působí kroužek požárního sportu. Vzhledem k tomu, že škola nemůže svou nabídkou pokrýt celé spektrum zájmu, spolupracuje s řadou další organizací města Chomutov.