Základní informace – maturitní zkoušky 2022

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2022

Jarní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2021 – 2022 proběhne v těchto termínech:

  • písemné práce: 6. a 7. dubna 2022
  • didaktické testy: od 2. do 5. května 2022
  • ústní zkoušky: v pracovních dnech od 16. května 2022 do 3. června 2022.

Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2021 řediteli školy.

Formulář přihlášky bude k dispozici od 22. 11. 2021 na sekretariátech příslušných pracovišť.

Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději do 1. prosince 2021včetně platného posudku školského poradenského zařízenípokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Tento termín je závazný pro přihlášení ke zkoušce opravné i náhradní. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám (či dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Formulář přihlášky žáci obdrží již s předvyplněnými údaji.

Žáci zkontrolují veškeré údaje na obou stranách přihlášky. Takto vyplněnou a zkontrolovanou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíší aktuální datum. Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají na sekretariátech příslušných pracovišť nejpozději do 1. prosince 2021.

Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Následně žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí převzetí výpisu svým podpisem.


V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, určuji:

  1. Délku konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury
Délka konání Rozsah
120 minut 250 slov
  1. Délku konání a rozsah textu písemné práce z cizího jazyka
Délka konání Rozsah
90 minut 200 slov
  1. Způsob záznamu vytvářeného textu formou ručního psaní práce do stanoveného tiskopisu. Způsob záznamu formou psaní na PC bude určen pouze pro žáky s upravenými podmínkami konání písemné zkoušky na základě doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydaného pedagogicko-psychologickou poradnou.

Maturitní zpravodaj č.57


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2022

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2021 – 2022 proběhne v těchto termínech:

  • didaktické testy od 1. do 5. září 2022,
  • písemné práce 6. a 7. září 2022,
  • ústní zkoušky v pracovních dnech od 1. do 20. září 2022.

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 25. června 2022 ředitelce školy.

Formulář přihlášky bude k dispozici od 20. června 2022 na sekretariátech příslušných pracovišť.

Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 24. června 2022včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.

Tento termín je závazný pro přihlášení ke zkoušce opravné i náhradní. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám (či dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelkou školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Formulář přihlášky žáci obdrží již s předvyplněnými údaji.

Žáci zkontrolují veškeré údaje na obou stranách přihlášky. Takto vyplněnou a zkontrolovanou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíší aktuální datum.

Ředitelka školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Následně žáci obdrží opět od ředitelky školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí jeho převzetí.