Základní informace – maturitní zkoušky 2024

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – podzim 2024

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2023 – 2024 proběhne v těchto termínech:

 • didaktické testy: od 2. do 4. září 2024
 • písemné práce: 5. a 6. září 2024 od 13:00 hodin na pracovišti SOŠEaS
 • praktické zkoušky: od 1. do 12. září 2024 (dle rozpisu – možný je i dřívější termín)
 • ústní zkoušky: v pracovních dnech od 9. do 20. září 2024 (dle rozpisu)

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 25. června 2024 řediteli školy. Formulář přihlášky bude k dispozici od 17. června 2024 na sekretariátech příslušných pracovišť. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 24. června 2024, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný pro přihlášení ke zkoušce opravné i náhradní. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám (či dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Formulář přihlášky žáci obdrží již s předvyplněnými údaji.

Žáci zkontrolují veškeré údaje na obou stranách přihlášky. Takto vyplněnou a zkontrolovanou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíší aktuální datum.

Ředitelka školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Následně žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí jeho převzetí.

Maturitní práce z odborných předmětů s obhajobou před ZMK ve třídě TPO4.:

 1. Maturitní práci a prezentaci pro její obhajobu je žák povinen zaslat elektronicky do LMS MOODLE nejpozději 28. srpna 2024.
 2. Maturitní práci je žák povinen odevzdat ve 2 svázaných výtiscích vedoucímu maturitní práce (případně Ing. Holopírkovi) nejpozději 28. srpna 2024.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2024 

Jarní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2023 – 2024 proběhne v těchto termínech:  

 • písemné práce: 10. a 11. dubna 2024 
 • didaktické testy: v pracovních dnech od 2. do 7. května 2024
 • ústní zkoušky: v pracovních dnech od 16. května 2024 do 10. června 2024 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce nejpozději do 1. prosince 2023 ředitelce školy. 

Formulář přihlášky bude k dispozici od 22. listopadu 2023 na sekretariátech příslušných pracovišť.  

Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 30. listopadu 2023, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.  

Tento termín je závazný pro přihlášení ke zkoušce opravné i náhradní. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám (či dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelkou školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět. 

Formulář přihlášky žáci obdrží již s předvyplněnými údaji. 

Žáci zkontrolují veškeré údaje na obou stranách přihlášky. Takto vyplněnou a zkontrolovanou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíší aktuální datum.  

Ředitelka školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Následně žáci obdrží opět od ředitelky školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí jeho převzetí.  

Společná ustanovení ke konání zkoušek profilové části

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, určuji:

 1. Délku konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury
Délka konání Rozsah
120 minut 250 slov
 1. Délku konání a rozsah textu písemné práce z cizího jazyka
Délka konání Rozsah
90 minut 200 slov
 1. Způsob záznamu vytvářeného textu formou ručního psaní práce do stanoveného tiskopisu. Způsob záznamu formou psaní na PC bude určen pouze pro žáky s upravenými podmínkami konání písemné zkoušky na základě doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydaného pedagogicko-psychologickou poradnou.
 2. Délku trvání obhajoby maturitní práce na 15 minut.
 3. Délku a způsob konání praktické zkoušky
  • praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny,
  • v jednom dni trvá praktická zkouška nejdéle 420 minut,
  • praktická zkouška je konána individuálně