Základní informace o průběhu přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2023/2024

Pro přijímací řízení ke vzdělávání na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov, p. o. ve školním roce 2023/2024 platí zejména:

 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2023 (středa) pro 1. kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeč se může přihlásit až na 2 obory vzdělání – může tedy k 1. březnu podat 2 přihlášky.
 • Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.
 • Pokud byl uchazeč o přijetí ke vzdělávání v předcházejícím období žákem střední školy, bude přijat (nepřijat) ke vzdělávání po posouzení dosavadních studijních výsledků a průběhu předchozího vzdělávání na střední škole.
 • Do maturitních oborů vzdělání se v 1. kole přijímacího řízení konají jednotné přijímací zkoušky (viz Kritéria přijímacího řízení).
 • Každý uchazeč může v 1. kole konat jednotnou přijímací zkoušku 2krát; započítává se lepší výsledek z každého testu v dané zkoušce.
 • Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání v 1. kole přijímacího řízení se konají:
  • první termín: 13. 4. 2023 (čtvrtek) = zkouška na škole uvedené na 1. místě
  • druhý termín: 14. 4. 2023 (pátek) = zkouška na škole uvedené na 2. místě
 • Jednotná přijímací zkouška se bude konat z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika; uchazeči obdrží pozvánku nejpozději 14 dní před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Možné úpravy podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je možné realizovat pouze na doporučení Školního poradenského zařízení; toto doporučení je nutno dodat spolu s každou přihláškou do 1. března 2023; v případě pozdějšího dodání nemůže být doporučení akceptováno.
 • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 %.
 • Nezbytné předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:
  • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
  • doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů středního vzdělání (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona; dokládá se, že uchazeč splnil povinnou školní docházku v délce 9 let;
  • doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem nebo oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou při přijímání do oboru nástavbového studia a zkráceného studia (§ 83 až 85 školského zákona);
  • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona);
  • doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, na území ČR (§ 20 odst. 3 školského zákona).
 • Zveřejnění výsledků:
  • učební obory: 24. 4. 2023
  • studijní obory: 28. 4. 2023
 • Předání rozhodnutí:
  • učební obory: 27. 4. 2023
  • studijní obory: 3. 5. a 4. 5. 2023
 • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
 • Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura:
  • Jedná se o osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR), a které požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.
  • Podle § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionálně) znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.
 • Pro přípravu k jednotné přijímací zkoušce doporučujeme ilustrační a zkušební testy z předchozích let, které jsou k dispozici zde.