Závěrečné zkoušky – termíny

Závěrečné zkoušky konají žáci těchto oborů a tříd

 • 26 – 51 – H/01 Elektrikář (ŠVP Elektrikář pro stroje a zařízení) E3.A
 • 26 – 51 – H/01 Elektrikář (ŠVP Elektrikář pro stroje a zařízení) E3.B
 • 26 – 51 – H/02 Elektrikář silnoproud (ŠVP Elektrikář pro rozvodná zařízení) E3.B
 • 26 – 51 – H/02 Elektrikář silnoproud (ŠVP Elektrikář pro rozvodná zařízení) E3.R
 • 26 – 41 – L/01 Mechanik elektrotechnik (ŠVP Mechanik elektrotechnik se zaměřením Mechanik elektrotechnických zařízení) ME3.
 • 23 – 51 – H/01 Strojní mechanik (ŠVP Zámečník) Z3.
 • 36 – 52 – H/01 Instalatér (ŠVP Instalatér) ITR3.
 • 33 – 56 – H/01 Truhlář (ŠVP Truhlář) ITR3.

Organizace závěrečné zkoušky

 • Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se konají v červnu 2023 v termínech stanovených ředitelkou školy.
 • Ředitelka školy může stanovit jiný termín závěrečné zkoušky v případě ukončování vzdělávání v rámci rekvalifikace podle zvláštního právního předpisu.
 • Opravné zkoušky a náhradní zkoušky se konají v září a prosinci 2023.
 • Dle ustanovení 4 odst. 5 vyhlášky 47/2005 Sb., se hodnocení písemné zkoušky a praktické zkoušky žákům oznámí nejpozději 1 týden před zahájením ústní zkoušky, s výjimkou případů podle § 2 odst. 1 věty druhé. Ředitelka školy tedy může výjimečně stanovit pořadí zkoušek odlišně jen ze závažných organizačních důvodů.

Ukončování středního vzdělávání

 • Podle zákona č. 561/2004 Sb. § 75 odst. 3 žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, v němž úspěšně vykonal (a) závěrečnou zkoušku.
 • Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
 • Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, jeho omluva nebyla uznána nebo byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně.
 • Dle odst. 4 uvedeného zákona závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Náhradní termín závěrečných zkoušek

 • V náhradním termínu konají závěrečnou zkoušku žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu dle § 2 odst. 51) z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání v  termínu řádné klasifikace   a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku.
 • Uchazeč o zkoušku v náhradním termínu je povinen, v souladu s ustanovením § 51) 2, oznámit ředitelce školy písemně, ve kterém termínu podle odst. 1 § 5, chce náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky.
 • Termíny konání náhradní zkoušky zveřejní ředitelka školy nejméně 2 měsíce před konáním náhradní závěrečné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách školy.
 • Místo konání jednotlivých částí náhradní zkoušky a čas prezence žáků bude aktuálně upřesněn nejméně 2 měsíce před konáním náhradní závěrečné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách školy.
 • Termíny náhradní závěrečné zkoušky ředitelka školy stanovila takto:
Náhradní závěrečná zkouška Termín konání Místo konání
Písemná zkouška 8. září 2023
8. prosince 2023
Na Průhoně 4800, Chomutov
Praktická zkouška 11. – 13. září 2023
11. – 13. prosince 2023
Dle oboru:
dílny OV, Chomutov
Školní 785/56
Na Moráni 4803
Černovická 5831
Ústní zkouška 18. září 2023
18. prosince 2023
Dle oboru:
Na Průhoně 4800
Na Moráni 4803
Černovická 2901/26

Poznámka: Jednotlivé obory využívají délky daných termínů podle potřeby, (např. podle počtu žáků)

Vysvětlivky:

1)Vyhláška č. 47/2006 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Opravná závěrečná zkouška

 • Opravnou zkoušku konají žáci, kteří byli v řádném termínu konání ZZ z některé její části klasifikováni stupněm 5 – nedostatečný.
 • Uchazeč o opravnou zkoušku je povinen oznámit ředitelce školy písemně, ve kterém termínu dle §51) 1, chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno ředitelce školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
 • Za stanovení termínu opravné zkoušky zodpovídá ředitelka školy na základě ustanovení vyhlášky  č. 47/2005 Sb., §5 odst. 1.
 • Termíny konání opravné zkoušky zveřejní ředitelka školy nejméně 2 měsíce před konáním náhradní závěrečné zkoušky na veřejně přístupném místě ve škole a webových stránkách školy.
 • Termíny opravné závěrečné zkoušky ředitelka školy stanovila takto:
Opravná závěrečná zkouška Termín konání Místo konání
Písemná zkouška 8. září 2023
8. prosince 2023
Na Průhoně 4800, Chomutov
Praktická zkouška 11. – 13. září 2023
11. – 13. prosince 2023
Dle oboru:
dílny OV, Chomutov
Školní 785/56
Na Moráni 4803
Černovická 5831
Ústní zkouška 18. září 2023
18. prosince 2023
Dle oboru:
Na Průhoně 4800
Na Moráni 4803
Černovická 2901/26

Místo konání jednotlivých částí opravné zkoušky a čas prezentace žáků bude aktuálně upřesněn prostřednictvím webových stránek školy.

Poznámka:

Jednotlivé obory využívají délky daných termínů podle potřeby, tj. např. podle počtu žáků