Závěrečné zkoušky – termíny

Závěrečné zkoušky konají žáci těchto oborů a tříd

Harmonogram závěrečných zkoušek

Obor Třída Klasifikační konference Vydání vysvědčení Písemná ZZ Praktická ZZ Studijní volno Ústní ZZ
Elektrikář E3. 01. 06. 2021 04. 06. 2021 Nekoná se 07. –  08. 06. 2021 09. – 15. 06. 2021 16. – 17. 06. 2021
Elektrikář silnoproud E3. 01. 06. 2021 04. 06. 2021 Nekoná se 07. –  08. 06. 2021 09. – 15. 06. 2021 16. – 17. 06. 2021
Elektrikář silnoproud E3.R 01. 06. 2021 03. 09. 2021 Nekoná se 06. – 07. 09. 2021 15. – 16. 09. 2021
Mechanik elektrotechnických zařízení ME3. 23. 06. 2021 30. 06. 2021 Nekoná se 06. – 07. 09. 2021 15. – 16. 09. 2021
Strojní mechanik Z3. 01. 06. 2021 04. 06. 2021 Nekoná se 07. –  08. 06. 2021 09. – 16. 06. 2021 17. 06. 2021
Instalatér ITRZE3. 01. 06. 2021 04. 06. 2021 Nekoná se 07. –  08. 06. 2021 09. – 15. 06. 2021 16. 06. 2021
Truhlář ITRZE3. 01. 06. 2021 04. 06. 2021 Nekoná se 07. –  08. 06. 2021 10. – 16. 06. 2021 17. 06. 2021
Zedník ITRZE3. 01. 06. 2021 04. 06. 2021 Nekoná se 07. –  08. 06. 2021 09. – 14. 06. 2021 15. 06. 2021
Tesař T3.R Nekoná se 07. –  08. 06. 2021 17. 06. 2021

Organizace závěrečné zkoušky

 • Závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, se ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky, a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy. Písemná zkouška trvá nejdéle 270 minut. Věta první a druhá platí i pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky závěrečné zkoušky žáka, který konal nebo měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v roce 2021. Pořadí jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy. Ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) školského zákona a ustanovení § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije.
 • Ředitel školy může ve školním roce 2020/2021 jednotné zadání závěrečné zkoušky a související zkušební dokumentaci upravit v nezbytně nutné míře z důvodů zvláštního zřetele hodných tak, aby zůstala zachována jejich podstata. Věta první platí i pro všechny opravné nebo náhradní zkoušky závěrečné zkoušky žáka, který konal nebo měl konat řádný termín závěrečné zkoušky v roce 2021.
 • Termín konání závěrečné zkoušky stanovuje ředitel školy.

Ukončování středního vzdělávání

 • Období pro konání závěrečné zkoušky v řádném termínu ve školním roce 2020/2021 se prodlužuje do 31. srpna 2021.
 • Koná-li žák ve školním roce 2020/2021 praktickou zkoušku závěrečné zkoušky v řádném termínu v červenci nebo srpnu, období předcházející dni konání praktické zkoušky je pro něj obdobím školního vyučování. V tomto období se koná pouze praktické vyučování podle rozvrhu stanoveného ředitelem školy. Obdobně to platí pro žáky, kteří zkoušku v tomto termínu nekonají proto, že prospěli v prvním pololetí až v období od 1. června 2021 do 30. června 2021.
 • Hodnocení praktické zkoušky, ústní zkoušky nebo písemné zkoušky závěrečné zkoušky konané ve školním roce 2020/2021 je možné oznámit žákovi ode dne konání této zkoušky do dne oznámení celkového hodnocení. Celkové hodnocení se oznámí v den, kdy žák závěrečnou zkoušku ukončí; je-li však poslední částí písemná zkouška, oznámí se celkové hodnocení do 5 pracovních dní ode dne konání písemné zkoušky. Ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije.
 • Pokud žák konal nebo měl konat ve školním roce 2020/2021 závěrečnou zkoušku v řádném termínu v měsíci červenci nebo srpnu, přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy konal nebo měl konat poslední jednotlivou zkoušku závěrečné zkoušky.
 • Nedostavil-li se žák ve školním roce 2020/2021 k závěrečné zkoušce v řádném termínu, svou nepřítomnost řádně omluvil a zkušební komise důvody jeho nepřítomnosti uznala, může zkušební komise po dohodě se žákem stanovit termín náhradní zkoušky do 31. srpna 2021. Zkušební komise vždy uzná omluvu z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním. Ustanovení § 5 odst. 1 věty poslední vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije.
 • Vyhoví-li ředitel školy ve školním roce 2020/2021 žádosti žáka o opakování posledního ročníku, výsledky zkoušek závěrečné zkoušky konané v roce 2021 se zrušují a žák nemůže konat opravné nebo náhradní zkoušky této závěrečné zkoušky.

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

 • Žák ve školním roce 2020/2021 prospěl v prvním pololetí posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání, nebo oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem, pokud prospěl ze všech povinných předmětů. Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 31. května 2021. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. května, může konat řádný termín závěrečné zkoušky v termínech podle tohoto opatření. Pokud žák prospěl v prvním pololetí do 30. června, může konat řádný termín závěrečné zkoušky nejdříve v září 2021. Opravná i náhradní zkouška podle věty druhé a třetí je komisionální. Ustanovení § 69 odst. 5 věty první školského zákona se nepoužije.
 • Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce a) chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky. To se netýká termínu stanoveného podle odstavce b).
 • Termíny opravné závěrečné zkoušky ředitel stanovil takto:
Termín konání Místo konání
Písemná zkouška Nekoná se
Praktická zkouška 06. – 08. 09. 2021
06. – 08. 12. 2021
Dle oboru:
dílny OV
areál Školní 785/56
areál Na Moráni 4803
areál Černovická 5831
Ústní zkouška 16. 09. 2021
16. 12. 2021
Dle oboru:
areál Na Průhoně 4800
areál Na Moráni 4803