Praktická sestra
1.9.2020
Zedník
1.9.2020

RVP 53-41-H/01 OŠETŘOVATEL

ŠVP OŠETŘOVATEL

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

 • 3 roky, střední vzdělání s výučním listem

Profesní uplatnění:

 • Absolvent najde uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v domácí ošetřovatelské péči. Může pracovat v nemocnicích, zařízeních sociální péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Odborné kompetence

 • podílí se na poskytování základní ošetřovatelské péče v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře v rozsahu své odborné způsobilosti,
 • umí zodpovědně pracovat samostatně i v týmu,
 • podílí se na aktivizaci dospělého pacienta/klienta,
 • umí komunikovat s pacientem/klientem a chová se empaticky,
 • řídí se kodexem zdravotnického pracovníka, zachovává mlčenlivost a respektuje práva nemocných,
 • poskytuje první pomoc v rozsahu své odborné způsobilosti.

Nabízíme

 • komplexní služby školního poradenského střediska v oblastech primární prevence, výchovného a kariérového poradenství,
 • individuální péči o žáky talentované a o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • praktické vyučování v organizacích sociálních partnerů,
 • příjemné prostředí pro trávení přestávek a relaxaci (školní klub s připojením na Wi-Fi, relaxační místnost, posilovna, informační centrum vybavené odbornou literaturou i beletrií a počítači)

Umožňujeme

 • zapojení do projektů a účast na zahraničních stážích,
 • získání Europassu (soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencí, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech),
 • získání ECDL („evropský řidičák na počítač“ – doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikaci pro práci s počítačem),
 • stravování ve školní jídelně (máme dvě školní jídelny, výběr ze dvou jídel, možnost objednání stravy přes internet),
 • ubytování v domově mládeže hotelového typu (máme dva domovy mládeže),
 • účast na exkurzích, kulturních a sportovních akcích,
 • zapojení do olympiád, soutěží vědomostních i odborných dovedností,
 • zapojení do zájmových kroužků s možností aktivního využití volného času,
 • zapojení do práce školního parlamentu, odborných sdružení a cechů nebo dobrovolnických organizací.

Učební dokumenty

Kampaň studuj zdrávku

Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně bude zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).

www.studujzdravku.cz