Nabídka povinných zkoušek 2022

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění určuji tuto nabídku zkoušek:

1. Zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou:

Obory vzdělání – denní forma studia Český jazyk a literatura Cizí jazyk (anglický/německý) Praktická zkouška (*Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí) 1. ústní zkouška z předmětu 2. ústní zkouška z předmětu
Bezpečnost a ochrana obyvatel písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Odborné předměty* (Bezpečnost obyvatelstva, Kriminologie, Právo) Bezpečnost obyvatelstva Právo
Mechanik elektronik písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Odborný výcvik Číslicová technika a elektrická měření Elektronika a automatické řízení
Mechanik elektrotechnických zařízení písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Odborný výcvik Elektrická měření a užití elektrické energie Zdroje a rozvody elektrické energie
Strojník požární techniky písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Technický výcvik a technologie oprav Technické prostředky požární ochrany Zdolávání mimořádných událostí
Technik požární ochrany písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Odborné předměty* (Organizace a řízení PO, Ochrana obyvatelstva, Požární prevence, Zdolávání mimořádných událostí, Zjišťování příčin vzniku požárů) Organizace a řízení požární ochrany Požární prevence
Obchodní akademie písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Odborné předměty (Ekonomika, Účetnictví, Informatika a Písemná a elektronická komunikace) Ekonomika Účetnictví
Sportovní management písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Odborné předměty (Ekonomika, Účetnictví, Informatika a Písemná a elektronická komunikace) Ekonomika Sportovní management
(Marketing a management sportu, Mediální komunikace,
Historie tělesné kultury, Teorie sportovního tréninku, Psychologie sportu a Rozvoj pohybových schopností)
Praktická sestra písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Ošetřování nemocných Ošetřovatelství Psychologie a komunikace
Zdravotnický asistent písemná práce
ústní zkouška
písemná práce
ústní zkouška
Ošetřování nemocných Ošetřovatelství Psychologie a komunikace

2. Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky takto:

  1. Český jazyk a literatura – didaktický test,
  2. volitelný předmět – didaktický test, žák si volí jeden z určených: Matematika – Anglický jazyk – Německý jazyk.

3. Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

4. Žáci dálkové formy oboru Zdravotnický asistent mohou pro společnou a profilovou část maturitní zkoušky volit předmět Ruský jazyk.

5. Nabídka zkoušek byla projednána a schválena předsedy předmětových a metodických kabinetů dne 30. 8. 2021.

6. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období MZ 2022.

Nabídka nepovinných zkoušek 2022

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění určuji tuto nabídku zkoušek:

1. Nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro jednotlivé obory středního vzdělání s maturitní zkouškou takto:

Obory vzdělání – denní forma studia Nepovinná zkouška 1 Nepovinná zkouška 2
Bezpečnost a ochrana obyvatel Ochrana obyvatelstva Informatika
Mechanik elektronik Základy elektrotechniky Informatika
Mechanik elektrotechnických zařízení Základy elektrotechniky Informatika
Strojník požární techniky Zdravotnická příprava Informatika
Technik požární ochrany Zdravotnická příprava Informatika
Obchodní akademie Právo a základy veřejné správy Informační a komunikační technologie
Sportovní management Účetnictví Informační a komunikační technologie
Praktická sestra Somatologie a odborná terminologie —-
Zdravotnický asistent Somatologie a odborná terminologie —-

2. Nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou didaktického testu takto:

  1. Anglický jazyk,
  2. Německý jazyk,
  3. Matematika,
  4. Matematika rozšiřující,
  5. Ruský jazyk – pouze pro žáky dálkové formy oboru Zdravotnický asistent.

3. Zkoušku z cizího jazyka, lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

4. Nabídka zkoušek byla projednána a schválena předsedy předmětových a metodických kabinetů 30. 8. 2021.

5. Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období MZ 2022.

Témata pro společnou i profilovou část

jednotlivých oborů naší školy naleznete v samostatném příspěvku zde.