Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY

Slavnostní předání výučních listů
25.9.2021
Volby do Školské rady při ESOZ – výzva k nominaci za člena školské rady 2021
11.10.2021

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITELE / ŘEDITELKY
Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace a předpoklady pro činnost ředitele/ředitelky školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • prokázání znalosti českého jazyka fyzickou osobou, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • morální a občanská bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů,
 • osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy (zejména řídící a organizační schopnosti).

K přihlášce doložte originály nebo úředně ověřené kopie následujících písemností:

 • doklady o získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb. (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku k diplomu a případně doklady o dalším vzdělání),
 • doklady o délce praxe (včetně uvedení pracovního zařazení) spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (např. doklady o vzniku a skončení pracovního poměru, potvrzení zaměstnavatelů),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • lékařské potvrzení o způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy ne starší 2 měsíců,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců nebo doklad o jeho vyžádání,
 • koncepci vedení školy v návaznosti na aktuální dlouhodobé záměry kraje a České republiky v rozsahu max. 4 normostrany.

Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: od 1. 1. 2022.

Přihlášku s uvedenými doklady zašlete do 15. 10. 2021 na adresu: Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, obálku označte „Konkurs: SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov – neotvírat“.

Informace o zpracování osobních údajů:
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, IČO: 70892156) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje  nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.