Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – učební obory

Rozhodnutí o provozu školy od 24. 5. 2021
18.5.2021
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – maturitní obory
19.5.2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

VÝSLEDKY PRO OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

V souladu s ustavením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a Opatřením obecné povahy Č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, v platném znění

zveřejňuje škola

Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem se zahájením studia ve školním roce 2021/2022 počínaje 1. ročníkem.

Přijatí uchazeči vyhověli kritériím přijímacího řízení.

Identifikace přijatého uchazeče odpovídá registračnímu číslu, které bylo uchazeči sděleno školou již při podání přihlášky.


Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 2. ČERVNA 2021.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě nového rozhodnutí podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Dále platí, dle Opatření obecné povahy Č. j. MSMT-4337/2021-8 zde dne 7. května 2021, že uchazeč může zápisový lístek vzít zpět, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení, přijat ke vzdělávání po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.