Rozhodnutí o provozu školy od 24. 5. 2021

Praktické maturity v plném proudu
18.5.2021
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 – učební obory
19.5.2021

Aktualizace 18. 05. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, dobrý den.

Navazuji na informace o návratu žáků do prezenční výuky. Včerejší jednání Vlády ČR potvrdilo, že od 24. 5. 2021 bude také na středních školách prezenční výuka v teoretickém vyučování.

Plný provoz školy a tedy povinnost žáků s účastí na prezenčním vzdělávání podle školského zákona a školního řádu školy platí od 24. 5. 2021.
Výuka se řídí platným rozvrhem vyučování.

Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Nadále platí povinnost zakrytí dýchacích cest (ústa, nos).

Další informace obdržíte od třídních učitelů, resp. vedoucích učitelů pracovišť nebo praktického vyučování.

Děkuji za spolupráci při návratu do prezenčního vzdělávání.

Vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 11. 05. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Vláda ČR na včerejším jednání rozhodla o kompletním návratu žáků do prezenčního vzdělávání žáků na středních školách od 24. 5. 2021.

Obdržel jsem řadu dotazů, jaké bude mít škola pro návrat podmínky.

Prosím, zachovejte klid. Všechny informace, potřebné k prezenční výuce v teoretickém vyučování (praktické vyučování a praktická příprava je již realizována), Vám podáme nejpozději 17. 5. 2021. Nyní čekáme na oficiální stanoviska vlády, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podle kterých budeme postupovat.

Vše dobré a sledujte informace posílané z naší školy.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 07. 05. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Pro vzdělávání od pondělí 10. 5. 2021 platí i nadále kombinace prezenční výuky v praktickém vyučování (odborném výcviku) / praktické přípravě a distanční vzdělání v teoretické části přípravy. To vše doplněno o možné prezenční konzultace pro žáky závěrečných ročníků a žáky ohrožené školním neúspěchem. Řiďte se pokyny svých vyučujících nebo vedoucích učitelů, a to včetně pokynů k testování.

Úvahy, prosím, jak to bude od 17. 5. 2021 nechte zatím stranou, Škola se bude řídit platným usnesením Vlády ČR a o průběhu vzdělávání od tohoto datumu Vás budeme informovat.

Děkuji za Vás aktivní přístup ke vzdělávání a přeji vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 22. 04. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne 19. 4. 2021 dojde k dalšímu rozšíření prezenční výuky ve škole.

Praktická příprava:

Počínaje pondělím 26. 4. 2021 bude pro všechny ročníky zahájena prezenční výuka praktického vyučování / odborného výcviku a praktická příprava v některých kurzech. Výuka bude realizována podle standardního rozvrhu vyučování a žákům vzniká povinnost se této výuky a přípravy řádně účastnit.

Teoretická příprava:

A. Pro závěrečné ročníky před maturitní a závěrečnou zkouškou a vybrané žáky jiných ročníků pokračuje příprava v rámci konzultací 6+1
B. Ve všech ostatních případech probíhá distanční  vzdělávání.

Prosím, věnujte pozornost pokynům a výzvám vašich učitelů tak, abyste se do nově organizovaného vzdělávání aktivně zapojili a splnili o podmínky zdravotní způsobilosti testování covid-19. V předchozích zprávách jsme Vám k testování zasílali informační video a informační leták. 

Děkuji za Váš odpovědný přístup ke svému vzdělání.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 13. 04. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci.

Na základě usnesení Vlády ČR z pondělí 12. 4. 2021 Vám sděluji, že vzdělávání na škole bude probíhat takto:

 • distanční vzdělávání nadále pokračuje minimálně do 23. 4. 2021
 • od 19. 4. 2021 dojde k rozšíření distančního vzdělávání o konzultace v prostorách školy v maximálním počtu 6 žáků ve skupině; tyto konzultace budou prioritně určeny pro žáky závěrečných ročníků před maturitní a závěrečnou zkouškou se zaměřením na praktickou přípravu/odborný výcvik
 • Detailní informace o termínech a místech konání konzultací, Vám podají Vaši vyučující, resp. vedoucí učitelé teoretické a praktického vyučování.

Upozornění:
Účast na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testování covid-19. Principy testování, resp. další informace k prokázání negativního výsledku pro účast na prezenčním vzdělání jsou uvedeny ve zprávě: „Principy testování – podmínka účasti na prezenčním vzdělávání a závěrečných zkouškách“.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 28. 03. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče.
Vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost opatření k omezení provoz škol a školských zařízení.
Omezení přítomnosti žáků na prezenční výuce (prezenční přítomnost) ve škole se prodlužuje do 11. dubna  2021.
I nadále zůstává v platnosti distanční vzdělávání.

Jan Mareš
ředitel školy

Vláda ČR – Usnesení 200_2021_z 26032021_omezení provozu škol a školských zařízení


Aktualizace 28. 02. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Protože se množí dotazy na možnost účasti na zkouškách, konzultacích a praktickém vyučování a praktické přípravě s účinností od 1. března 2021, dovoluji si podat tuto zprávu: Účast, resp. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách je povolena. Vzhledem k tomu, že budou probíhat namátkové kontroly pohybu osob, zejména mezi okresy, zasílám v příloze také formulář čestného prohlášení, který je dobré využít jako doklad o potřebě konat cestu k nám do školy. Protože si vážíme Vašeho vztahu k naší škole, do přílohy také umisťuji další informace o opatřeních k zákazu pohybu osob a opatřeních v sektoru maloobchodu a služeb, včetně dalších formulářů potřebných k opuštění místa trvalého pobytu a k cestě do zaměstnání.

Vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy

Čestné prohlášení opuštění místa trvalého pobytu vzor

Formulář pro cesty mimo okres vzor

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce vzor

Vláda ČR – Opatření omezení pohybu osob od 01032021

Vláda ČR – Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 01032021


Aktualizace 26. 02. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Přestože jsme školu připravovali na možnost prezenčního vzdělávání, nejprve pro žáky, kteří se připravují na maturitní a závěrečnou zkoušku a pro praktickou přípravu / odborný výcvik, nebude to od 1. 3. 2021 možné. Od pondělí 1. 3. 2021 tedy nadále pokračuje distanční způsob vzdělávání. Prosím, respektujte tuto formu a plňte si svoji povinnost účasti na tomto vzdělávání. Je to také cesta, jak své studium zvládnout. Zároveň sděluji těm z Vás, kteří konají zkoušky k  dokončení hodnocení vzdělávání za první pololetí školního roku, že se na termínech a způsobu zkoušek nic nemění. Shodně jako v předchozím období Vám při jakékoliv změně podáme potřebné informace.

Přeji vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 17. 02. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Reaguji na řadu podnětů z tohoto týdne, zda je již známo, jak bude ve škole probíhat vzdělání po 1. 3. 2021.

Sděluji, že máme k dispozici tyto předběžné informace:

 • k 1. 3. 2021 zahájení prezenčního vzdělávání žáků závěrečných ročníků, které čeká v tomto školním roce maturitní nebo závěrečná zkouška
 • k 8. 3. 2021 pak všichni žáci na praktickou přípravu (odborný výcvik a praktické vyučování)
 • následně pak všichni žáci i do teoretického vyučování
 • to vše s podmínkou testování antigenními testy a použitím příslušných hygienických opatření.

Nic však v této chvíli není definitivně rozhodnuto a proto, prosím, plňte nadále povinnosti vyplývající z distančního způsobu vzdělávání.
Informace o tom, jak bude vše probíhat, Vám podáme s dostatečným předstihem.

Vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 12. 02. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

V poslední době běží v mediálním prostředí spoustu informací o tom, jak bude vzdělávání ve školách vypadat od 15.2.2021, kdy pro naši školu končí jarní prázdniny a kdy končí pro Českou republiku vyhlášený nouzový stav,  resp. jak to bude od 1.3.2021, zejména v rámci tzv. testování žáků před vstupem do školy.

Dovoluji si Vám tedy podat tyto základní informace:

 1. Na způsobu vzdělání se v naší škole od 15. 2. 2021 nic nemění. Nadále platí vzdělávání distančním způsobem podle pravidel, která máme nyní nastavena. To platí i pro žáky závěrečných ročníků, kteří se připravují na své závěrečné a maturitní zkoušky a na žáky, které čeká dokončení hodnocení prvního poletí školního roku.
 2. Změny ve způsobu vzdělávání bude škola připravovat návazně na rozhodnutí vydaných Vládou ČR, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. O všech změnách budete v předstihu informováni.
 3. Pokud bude podmínkou účasti na prezenčním vzdělání ve škole testování žáků zaměřeného na zjištění přítomnosti viru covid-19 v organismu, obdržíte opět od školy potřebné informace a pokyny. V současné době není na úrovni státu rozhodnuto o žádné formě a způsobu testování.

Přeji vše dobré.
Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 28. 01. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dnes informaci k provozu škol od 1. 2. 2020. Sděluji Vám, že se v termínu 1. února až 14. února 2021 na průběhu vzdělávání nic nemění a že i nadále bude probíhat distanční formou vzdělávání (viz. příloha). Zároveň sděluji, že prázdninové dny se také neruší a pololetní prázdniny jsou 29. 1. 2021 a jarní prázdniny pak v pracovních dnech 8. 2. až 12. 2. 2021. Děkuji, že i nadále budete k distančnímu vzdělávání přistupovat zodpovědně jako dosud. Zároveň Vám přeji příjemné prožití pololetních prázdnin.

informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 23. 01. 2021

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci.

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství: provoz školy a školských zařízení (školní jídelny a domovy mládeže) v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Jaký režim rozvrhu a jaký systém vzdělávání bude platit od 1. února 2021 Vás budu informovat po rozhodnutí Vlády ČR, které vydá dne 27. 1. 2021.

Vše dobré

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 07. 01. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče.

Vzdělávání ve škole bude od pondělí 11. ledna 2021 i nadále pokračovat distančním způsobem. Žáci do prostor školy na prezenční výuku v této době nedochází. Výjimku mohou tvořit individuální konzultace, ke kterým jsou žáci cíleně vyučujícím pozváni a praktické vyučování žáků zdravotnických oborů.

Věřím, že i přes případné komplikace spojené s distančním vzdělávání, se Vám daří plnit a řešit požadované úkoly a zadání.

Přeji vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 07. 01. 2021

Vážení žáci, vážení rodiče.

Přestože probíhá vzdělávání distanční formou, proběhne u žáků hodnocení výsledků vzdělávání za 1. pololetí školního roku.
Při hodnocení budou vyučující vycházet jednak ze zjištěné míry  dosažení školních výstupů a jednak s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání. Takovými skutečnostmi jsou např.:

• účast na distanční výuce;

• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce);

• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem s učiteli i spolužáky;

• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;

• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;

• to, jak si žák vytvořil prostředí pro učení doma;

• to, jak si v digitálním zařízení vytvořil osobní učební prostředí;

• to, jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční výukou synchronní i asynchronní formou;

• to, jak při distančním vzdělávání podporuje spolužáky;

• to, jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);

• to, zda a jak plnil další doplňkové úkoly;

• to, zda si žák pamatuje znalosti nabyté při prezenční výuce a dříve osvojené znalosti a dovednosti dokáže při dalším procesu učení používat;

• osobní portfolio žáka (v listinné či digitální podobě).

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 07. 01. 2021

Žáci ubytovaní v obou DM si mohou vyzvednout, pokud potřebují, studijní materiály od pondělí 11. 1. 2021 v čase 8 – 15 h.

DM Palackého je pro žáky vykonávající praxi (ve zdravotnických zařízeních) otevřen od 10.1.2021 v běžném režimu.


Aktualizace 24. 12. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 o zpřísnění mimořádných opatření k omezení šíření nákazy covid-19 Vám sděluji, že se výuka dnem 4. ledna 2021 opět plně vrací do distančního způsobu vzdělávání. Žáci nebudou školu navštěvovat minimálně do 10. ledna 2021.

V této době budou společně s vyučujícími řešit vzdělávání distančním způsobem.  Sledujte proto, prosím, informace zde v systému Bakalář, resp. ve svých emailových schránkách. Možnosti stravování budou opět zajištěny formou odebrání do jídlonosičů.

Změna jistě není příjemná, nicméně je nutné ji respektovat. Zdraví je na prvním místě.

Přeji klidné vánoční svátky.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace 16. 12. 2020

Vánoční prázdniny – zahájení vyučování 2021

Vážená žáci, vážení rodiče.

Výuka bude v následujících dnech ve škole probíhat takto: do konce týdne, včetně pátku 18. 12. 2020, bude výuka realizována podle stávajícího rozvrhu.

Do školy půjdou žáci v tomto kalendářním roce naposledy v pátek 18. prosince 2020. Pondělí 21. a úterý 22. prosince 2020 jsou Vládou ČR a MŠMT vyhlášeny jako dny boje proti covidu, žáci mají v tyto dny školní prázdniny.

Zahájení výuky v roce 2021 bude 4. 1. 2021 podle standardního rozvrhu. O případných změnách budete opět včas informováni prostřednictvím komunikačního systému Bakalář.

Jménem všech pracovníků školy vám přeji klidné prožití vánočních svátků a vše dobré v roce 2021.

Jan Mareš, ředitel školy

(pozn. rozvrh výuky od 4. 1. 2021 je již v bakaláři nastaven)


Aktualizace 03. 12. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče.

Od pondělí 7. 12. 2020 dojde k dalšímu rozšíření výuky prezenční formou: denní docházka do prostor školy. Rozvrh vyučování však bude upraven, podle pokynů MŠMT, tzv. rotačním způsobem v rámci týdenního střídaní prezenční výuky s distančním způsobem vzdělávání. Přesné pokyny jste již obdrželi od třídních učitelů.

Výše uvedený model se netýká závěrečných ročníků a výuky praktického vyučování. Zde pokračuje vzdělávání stejným způsobem jako od 30. 11. 2020.

S rozšířením přítomnosti na vzdělávání v prostorách školy je také nadále dána možnost stravování ve školní jídelně a ubytování na domovech mládeže.

Pro další případné informace se obracejte na třídní učitele nebo vedoucí pracovníky pracovišť.

Přeji vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy 


Aktualizace 20. 11. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče.

Od středy 25. 11. 2020 se do školy na prezenční výuku vrací žáci posledních ročníků,  kteří se připravují se na závěrečnou a maturitní zkoušku (včetně dálkového studia). Od středy 25. 11. 2020 se dále žáci všech ročníků vrací na praktickou výuku a praktickou přípravu (OV, PV, EM, PD, OSE, PPA …).

Pro výše uvedené žáky ubytované na domovech mládeže bude ubytování k dispozici od úterý 24. 11. 2020 od 16.00 hodin.

Teoretická výuka pro žáky ostatních ročníků, které se do školy nevrací, pokračuje jako dosud – distančním způsobem.


Aktualizace 13. 11. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče.

Sděluji Vám, že mimořádná opatření, která brání v prezenčnímu vzdělávání žáků přímo ve školách, dále pokračují. Vzdělání v týdnu od 16. 11. do 20. 11. 2020 bude i nadále pokračovat distančním způsobem.

Přeji vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Vážení žáci, vážení rodiče.

Návazně na dopolední informaci o způsobu vzdělávání od 2. listopadu 2020 Vám sděluji:
1. Distanční způsob vzdělávání bude probíhat pro všechny žáky školy minimálně do pátku 6. listopadu 2020.
2. Možnosti návratu žáků do  běžného vzdělávání, kde je prioritou návrat žáků posledních ročníků před závěrečnou
(3. ročníky učebních oborů) nebo maturitní (4. ročníky studijních oborů) zkouškou a návrat do praktického vyučování
a praktické přípravy, zveřejní ministerstvo školství nejdříve ve čtvrtek 5. 11. 2020.
3. Podmínky pro zájemce o školní stravování budou zachovány ve stejném režimu, jako je tomu nyní.

Jsem si vědom, že distanční způsob vzdělávání není zejména na odborných školách tím nejideálnějším. Přesto na Vás apeluji, abyste byli i nadále aktivní a postupovali podle pokynů vyučujících. Děkuji.

Přeji vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace: 22. 10. 2020

Vážení žáci, vážení rodiče.

Dovoluji si Vám podat informaci o provozních podmínkách školy v době od 26. 10. do 30. 10. 2020.

Celý tento týden, kde je uprostřed státní svátek (středa 28.10.), čerpají žáci prázdninové volno.
Administrativní činnosti budou řešeny v hlavním sídle školy: Na Průhoně 4800, Chomutov v době od 8:00 do 12:00 hod.
Ideální k vyřízení je využít elektronické komunikace v systému Bakalář či na emailové kontakty školy.

Školní stravování je v uvedené době také zrušeno.

Podle dosavadních usnesení Vlády ČR má začít běžný provoz škol dne 2. 11. 2020. Výuka by měla být s tímto datem obnovena podle běžného rozvrhu vyučování.
V případech, že Vláda ČR přijme další mimořádná opatření, která omezí prezenční výuku ve školách, budeme Vás o dalším postupu neprodleně informovat.

Děkuji za Váš dosavadní přístup k průběhu vzdělávání distančním způsobem a velmi oceňuji výkon činnosti žáků našich zdravotních a sociálních oborů v nemocnicích a zařízeních sociální péče.

Přeji vše dobré.

Jan Mareš, ředitel školy


Aktualizace: 14. 10. 2020

Výdej obědů pro cizí strávníky je od 14. 10. 2020 pouze do jídlonosičů.

Školní jídelna Na Průhoně v čase od 10:30 – 11:30

Školní jídelna Palacká v čase od 10:30 – 12:00


Aktualizace: 13. 10. 2020

Na základě přijatých usnesení Vlády ČR k omezení činností a omezení provozu škol a institucí od 14. 10. 2020 sděluji, že výuka distančním způsobem se rozšiřuje i na praktické vyučování a praktickou přípravu. Výuka distančním způsobem, které jsou žáci povinni se účastnit a která probíhá podle rozpisu vyučování v běžném prezenčním režimu, skončí v pátek 23. 10. 2020.

Na distanční výuku pak navazují podzimní prázdniny, které byly rozšířeny a volné dny pondělí 26. 10 a úterý 27. 10. 2020. Podzimní prázdniny tedy trvají od 26. 10. do 30.10.2020.

Žáci se do denního způsobu vzdělávání vrátí 2. 11. 2020.

MŠMT – Informace pro školy a školská zařízení – platnost od 2020-10-14


Aktualizace: 09. 10. 2020

Mimořádné opatření se prodlužuje do 25. 10. 2020.

Podzimní prázdniny se rozhodnutím ministra školství prodlužují o pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2020; trvají tedy od 26. 10. do 30. 10. 2020.


Dnes s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. nařídila Krajská hygienická stanice mimořádné opatření při epidemii na území Ústeckého kraje, které omezuje provoz středních škol.

Vzdělávání bude probíhat, v souladu s výjimkami uvedenými v nařízení, takto:   

 1. Omezení přítomnosti se týká prezenční výuky v teoretickém vyučování. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.
 2. Distanční způsob vzdělání bude učiteli organizován (zajištěn) podle běžného rozvrhu vyučování. K této výuce budou využity především on-line systémy: email, Bakalář, Teams, Moodle atd.
 3. Prezenční výuka praktického vyučování (odborný výcvik, praxe atd.) a výuka předmětů Elektrická měření (obory E a ME), Ošetřovatelství (obor PS)  a praktická cvičení v požární ochraně (obor TPO) není zrušena. Žáci, včetně dálkového studia, tuto výuku absolvují v plném rozsahu podle nastavených rozvrhů a pracovišť.
 4. Mimořádné opatření se stavoví od 5. 10. 2020 do odvolání, aktuálně na dobu 14 dnů (dva vyučovací týdny).
 5. Doplňující informace budou předávány opět prostřednictvím systému „Bakalář“.

S pozdravem

Jan Mareš, ředitel školy

KHS ÚK – Mimořádné opatření – omezení výuky škol – 05-10-2020_18-10-2020