Podnikání
10.1.2013
Nadace ČEZ – Strojník požární techniky
14.1.2013

ŠVP STAVEBNÍ PROVOZ

RVP 36-44-L/51 STAVEBNÍ PROVOZ

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

2 roky po úspěšném absolvování učebního oboru, maturitní vysvědčení

Profesní uplatnění:

Absolvent nástavbového studia Stavební provoz se uplatní ve stavebních firmách v profesi mistr, jako osoba samostatně výdělečně činná na základě živnostenského listu a dále jako zaměstnavatel. Je schopen zajišťovat přípravu a realizaci investičních akcí, vypracovávat projektovou dokumentaci jednoduchých pozemních staveb a dodatečných stavebních úprav, řídit stavební a montážní práce.

Získané dovednosti:

Absolvent oboru stavební provoz je schopen:

 • orientovat se v problematice investorské přípravy staveb a uplatnit znalosti příslušných částí stavebního zákona při jednání s účastníky výstavby,
 • vykonávat činnosti technického dozoru investora,
 • provádět předprojektovou přípravu, tzn. zaměřit a zdokumentovat stávající stav,
 • zhotovit projektovou dokumentaci jednoduchých stavebních objektů pozemních staveb,
 • provádět jednoduché kalkulace nákladů, fakturace a rozpočtování,
 • vypracovat časový harmonogram průběhu prací,
 • řešit dodavatelskou přípravu staveb, vytýčení a převzetí staveniště a jeho zařízení,
 • vytyčit jednoduchou stavbu,
 • posoudit a navrhnout možnosti využití stavebních strojů a strojních zařízení při stavebních pracích,
 • orientovat se na materiálovém a technologickém trhu,
 • kontrolovat dodržování technologických a pracovních postupů hrubé stavby a dokončovacích prací,
 • řídit a organizovat stavební práce, připravit a organizovat pracoviště, stanovit spotřebu materiálu a počet pracovníků,
 • vést stavební deník, evidenci materiálů, odpracovaných směn a realizační dokumentaci,
 • sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce,
 • respektovat normy a technické předpisy, uplatňovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • poskytnout první pomoc při náhlém úrazu sami sobě i druhým,
 • omezovat negativní vlivy vykonávaných činností na životní prostředí, rozpoznat nebezpečné látky a v souladu s platnými předpisy nakládat s odpady.

Bonusy

 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s VPU (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • vykonávání praxe v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty