Pracoviště Černovická (OA)

Obchodní akademie

cernovickaObchodní akademie nabízí čtyřleté střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou v denní i dálkové formě studia.

Pracoviště Obchodní akademie má více než 20-ti letou tradici ve výuce ekonomických oborů. Nachází se u silnice I/13 přímo naproti hypermarketu Globus v Chomutově. V současné době nabízíme žákům dva obory vzdělání a to Obchodní akademie Chomutov a Sportovní management. Základem obou oborů je ekonomické a účetní vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Možnosti uplatnění

Absolventi obchodní akademie se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonomové, mzdoví referenti, účetní asistenti, finanční referenti, statistikové, administrativní pracovníci, obchodní zástupci, organizační pracovníci, fakturanti, rozpočtáři, celní deklaranti, pracovníci marketingu, referenti ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovníci a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích v obchodních firmách, živnostech v pozici zaměstnance i zaměstnavatele.

Absolvent denní formy oboru obchodní akademie je schopen používat dva cizí
jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví. Absolventi jsou v průběhu studia vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Po složení maturitní zkoušky jsou absolventi a absolventky připraveni nastoupit do některé z forem terciálního vzdělávání, zejména ke studiu na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby.

Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Vedle výchovně vzdělávacího procesu škola věnuje pozornost komplexnímu působení na osobnost žáka, na jeho schopnost stanovit si hodnotový žebříček, rozvíjet osobní záliby, kulturní činnost a sportovní činnost. Do výchovného plánu školy jsou zařazena témata protidrogová, environmentální vzdělávání, sexuální výchova, škodlivost xenofobie a rasismu. Konkrétní témata jsou zařazována do ročních plánů školy na základě návrhů výchovného poradce, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů.

Absolventi jako občané státu

Škola vychovává samostatné občany státu a vzhledem k jejich budoucí profesi klade důraz na jejich odpovědnost, čestnost, důslednost, pracovitost, přesnost, soustavnost a podnikavost. Žáci/ žákyně jsou cílevědomě připravováni na týmovou práci a na vytváření dobrých mezilidských vztahů, na další studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a na uplatnění v praxi včetně práce a života po vstupu naší země do EU.

Perspektiva absolventů

Absolventi školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Chomutov mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Škola připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra odborných činností a současně i pro pokračování v dalším vzdělávání. Cílem studia je vybavit žáky kompetencemi nezbytnými pro profesní uplatnění a celoživotní vzdělávání. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na související učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo ve vzájemných souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Žáci denní formy studia ovládají dva světové jazyky z nabídky anglického a německého jazyka na úrovni B1 v pokročilém jazyce a A2 v doplňkovém jazyce Společného evropského referenčního rámce, včetně cizojazyčné obchodní korespondence, informační a komunikační technologie, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství – průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví, službách, cestovním ruchu, mezinárodním obchodě, státní správě a samosprávě. Mají možnost i dále studovat na vysokých školách a vyšších odborných školách.

V rámci výběru volitelných předmětů mohou získat širší vědomosti z oblasti veřejné správy nebo manažerských služeb, orientovaných na bankovnictví, pojišťovnictví a marketing., které jim umožní úspěšně se uplatnit ve specifických profesích na trhu práce. Od prvního ročníku probíhají přípravy na státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici PC.

Pro realizaci vzdělávacích cílů a rozv
oje kompetencí ve školním vzdělávacím programu se preferují metody, které vedou k rozvoji klíčových a občanských kompetencí, k realizaci průřezových témat a kladou důraz na individuální vzdělávací potřeby žáků. Žáci absolvují povinnou odbornou praxi ve 3. ročníku, u potenciálních zaměstnavatelů a ve 4. ročníku absolvují školní učební praxi. V rámci zlepšení jazykové přípravy mají žáci možnost zapojení do školních projektů hrazených z prostředků EU, především v programu Leonardo da Vinci.

Nabízené obory

Obchodní akademie v Chomutově nabízí v rámci Školního vzdělávacího programu vedle zmíněného oboruObchodní akademie nově i obor Sportovní management, který je primárně nabízen žákům, kteří se věnují sportu a kteří chtějí v tomto oboru hledat i zaměstnání jako např. manažer klubu, ekonom klubu, vedoucí sportovních oddílů, pracovník v oblasti volnočasových aktivit atd.

Odborná praxe

V průběhu třetího ročníku vzdělávání se žáci zúčastní dvoutýdenní praxe ve vybraných firmách a podnicích, která má za úkol zlepšit jejich přehled a vyzkoušet si převést do praxe naučenou teorii. V průběhu této praxe mohou žáci navázat kontakty, které po úspěšném zakončení vzdělávání povedou k dlouhodobější spolupráci.