Přednáška – Práce v Německu
12.3.2014
Strojník požární techniky
14.3.2014

RVP 68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

ŠVP BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

Úspěšným zakončením studia získá absolvent střední vzdělání s maturitní zkouškou. Získané vzdělání umožní absolventovi studijního oboru ucházet se o přijetí ke studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách integrovaného záchranného systému apod. absolvent se uplatní např. jako bezpečnostní pracovník, policejní inspektor, strážník obecní policie, celník, bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě nebo stráži nebo justiční stráži.

Získané dovednosti:

  • v průběhu studia absolvent projde vzděláváním v oblastech: jazykové vzdělávání a komunikace: mateřský jazyk a cizí jazyk (anglický nebo německý), společenskovědní vzdělávání: dějepis, zeměpis a občanská výchova, přírodovědné, matematické, estetické a vzdělávání pro zdraví: fyzikální a chemické, biologické a ekologické, vzdělání pro zdraví, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, ekonomické vzdělávání: ekonomika a odborné vzdělávání: právní vzdělání, bezpečnostní příprava, prevence a odhalování kriminality, pedagogika a psychologie, sebeobrana, geografie, administrativa a technika bezpečnostní činnosti, management, účetnictví – daně techniky
  • rozšíření vzdělání v průběhu studia: řízení motorových vozidel, policejní deontologie, právnický seminář, praktikum z kriminalistiky, geografický seminář, společenskovědní seminář, sociokulturní aspekty soužití s různými etniky a minoritami, rétorika, technika komunikace s lidmi a mentální hygiena, estetická výchova, sportovní hry, judo, sebeobrana

Bonusy

  • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
  • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
  • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
  • vybavenost a zázemí ICT
  • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozech spolupracujících firem

Učební dokumenty

Jak to skončí 🙂