Malíř a lakýrník
6.1.2013
Zednické práce
6.1.2013

Obor již není v nabídce vzdělání školy

 

ŠVP KLEMPÍŘ

RVP 23–55–H/01 Klempíř

 

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

3 roky, výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce

Profesní uplatnění:

Absolvent oboru klempíř pro stavební výrobu se uplatní ve stavebních firmách v povolání stavební klempíř. Možnost samostatně podnikat na živnostenský list.

Získané dovednosti:

 • absolvent je schopen vykonávat veškeré základní operace při dělení, tváření a spojování plechů; umí spojovat klempířské výrobky; provádí klempířské práce na sklonitých a plochých střechách; zhotovuje a sestavuje klempířské stavební výrobky, části vzduchotechnických zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod.;
 • je schopen provádět jednoduché práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a tesař
 • absolvent zvládá technologie při výrobě a montáži vzduchotechniky, práci s výkresovou dokumentací, výrobu okapů, svodů, žlabů, odpadů, parapetů, oplechování komínů a střech, technologie spojování různých druhů součástí a materiálů

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • škola hradí – kurz specializace pro montáže plastových klempířských prvků Plasmo
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem
[purehtml id=8]

Učební dokumenty