Má dáti Dal Znojmo 2015
26.2.2015
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – EVVO
27.2.2015

ŠVP TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY

RVP 39-08-M/01 POŽÁRNÍ OCHRANA

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění:

Střední technický pracovník v požární ochraně, v oblasti požární prevence, v oblasti zjišťování příčin požárů, v oblasti posuzování požární bezpečnosti staveb a technologií, v oblasti výkonu státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany a v oblasti ochrany obyvatelstva, plánování a krizového řízení.

Získané dovednosti:

 • znalosti a dovednosti v oblasti požární ochrany.
 • činnosti související s požární bezpečností staveb a technologií.
 • odborná způsobilost k plnění úkolů odborně způsobilé osoby / technika požární ochrany podle § 11 Zákona o požární ochraně.

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia.
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti.
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…).
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s VPU (dysgrafie, dyslexie…).
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…).
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma).
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem.

Učební dokumenty