Řádné volby do Školské rady 2021 – kandidáti

Jáchymov – štola, muzeum, větrná farma
5.11.2021
Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2021/2022 zahájen
6.11.2021

HLASOVACÍ LÍSTEK PRO VOLBY

pro řádné volby do

 „Školské rady při Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov, příspěvkové organizaci“ na funkční období 2021 – 2024

 

Termín: 24. 11. 2021

Kandidáti pro volbu pedagogickými pracovníky školy:

  1. Mgr. Marcela Malíková, učitelka SZŠ
  2. Bc. Antonín Snášel, učitel SOŠ
  3. Mgr. Renata Srbková, učitelka, OA

Počet volených kandidátů: 3

Oprávněný volič volí vybrané kandidáty zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Upravený volební lístek vhodí do volební urny v určené místnosti.

Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá minimálnímu počtu 1 člena ŠR voleného pedagogickými pracovníky.

Kandidáti pro volbu zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

  1. Jana Arendášová, zákonný zástupce žákyně OA1.
  2. Jana Hlavatá, zákonný zástupce žákyně PS1.A
  3. Tomáš Krejčí, zákonný zástupce žákyně PO2.

Počet volených kandidátů: 3

Oprávněný volič volí vybrané kandidáty zakroužkováním pořadového čísla kandidáta na volebním lístku. Upravený volební lístek vhodí do volební urny v určené místnosti.

Platný hlas je takový, který počtem zakroužkovaných kandidátů na volebním lístku odpovídá minimálnímu počtu 1 člena ŠR voleného zletilými žáky, resp. zákonnými zástupci nezletilých žáků.