Principy testování – podmínka účasti na prezenčním vzdělávání a závěrečných zkouškách

Semináře k přijímacím zkouškám
31.3.2021
Přijímací zkoušky – podmínka účasti – negativní test
14.4.2021

Testování bude prováděno na: "lepu medical sars-cov-2 antigen rapid test".

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci nezletilých žáků.

Mezi základní podmínky účasti na prezenčním vzdělávání a zkouškách spojených s ukončením studia (maturitní a závěrečné zkoušky) patří NEGATIVNÍ TEST A ŽÁDNÉ PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19.

Testování žáků bude škola provádět v určených prostorách školy neinvazivním způsobem (laické testování – nejedná se o zdravotnický úkon), samoodběrem pod dohledem pedagoga a provozního pracovníka školy, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity žáka. Testování bude pobíhat ve stanovených dnech, zpravidla pondělí a středa/ čtvrtek. Pro žáky ubytované na domově mládeže pak bezprostředně po jejich příjezdu k ubytování. Testování bude prováděno na: „lepu medical sars-cov-2 antigen rapid test“, který dodá škola.

K urychlení celé procesu se, prosím, seznamte s postupem samoodběru a vyhodnocením testu na přiložením letáku a na videu zde:

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

  1. Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
  2. Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů.
  3. Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Děkuji za spolupráci se školou.

Jan Mareš, ředitel školy

Instruktážní leták LEPU