Úvodní slovo hejtmana Oldřicha Bubeníčka
1.1.2013
Malíř a lakýrník
6.1.2013

Mladí proti světové krizi

LEONARDO DA VINCI Mobility osob v počátečním odborném vzdělávání (IVT)
Výzva 2012

Navrhovaný projekt zahrnuje dva maturitní a dva nematuritní obory vyučované na Střední škole energetické a stavební, Chomutov. Obory byly vybrány především v návaznosti na požadavky trhu práce.

  • Doba trvání:  1. 8. 2012 – 30. 6. 2013
  • Rozpočet:  36.224,- EUR
  • Počet účastníků: 28 žáků + 4 doprovodné osoby
  • Vysílající a koordinující organizace: Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Místa konání a termíny:

  1. Elsterheide /OT Nardet, Německo – DE – září/říjen 2012, (Landesfeuerwehrschulen Sachsen)
  2. Trnava, Slovensko – SK – zámečník – jaro 2013 (Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnavě)
  3. Trnava, Slovensko – SK – truhlář – jaro 2012 (Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnavě)
  4. Hoyerswerda, Německo – ME – jaro 2013, (RAA Hoyerswerda/Ostsachsen e.V)

Výběr účastníků:

výběr bude proveden na základě výběrového řízení komise ustanovené z učitelů odborných předmětů a cizích jazyků, třídních učitelů. Obsazení jednotlivým žákem bude probíhat na základě předem stanovených kritérií: studium daného oboru, prospěch v jednotlivých klíčových předmětech, aktivní přístup ke studiu a škole, jazykové kompetence u účastníků stáží v Německu. Po výběru účastníků proběhne informační schůzka s vybranými žáky, náhradníky a v případě nezletilých účastníků i s jejich zákonnými zástupci.  Jazyková příprava proběhne v rozsahu cca 80 hodin/stáž do Německa. Žáci budou dostávat postupně informace o městech, školách, instrukce k odjezdu, apod. Vysílací organizace zabezpečí stáž, odbornou i jazykovou přípravu na stáž, pojištění, dopravu a ostatní nezbytné úkony.

Obsah projektu:

obsahem projektu je získat nové poznatky ve studijním oboru, získat a prohloubit si znalosti účasti na praktické výuce jednotlivých studijních oborů na zahraničních školách. Účastníci budou v průběhu své praxe pracovat na konkrétních úkolech. Zároveň budou zpracovávat dokumentaci k úlohám, shromažďovat zdroje informací a pracovní materiál, průběh svých aktivit budou dokumentovat. V průběhu stáží v Německu budou komunikovat v německém jazyce, částečně v anglickém jazyce. V rámci každého běhu proběhnou exkurze do nejmodernějších zařízení souvisejících s obsahem stáže (např. hasičský polygon v Německu, exkurze hasičského sboru letiště v Drážďanech, jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice, apod.) a se kterým přijímací organizace spolupracují.
Při výběru partnerů projektu bylo postupováno na základě zkušeností se studijními pobyty z minulých let. Při  výběru zahraniční školy je důležitým měřítkem dobrá technická úroveň školy, zájem učitelů o spolupráci, jejich bohaté zkušenosti, které se projevují aktivním přístupem k novým trendům v oboru.

Průběh nadnárodní stáže:

Stáže budou v cílových zemích plně zajištěny hostitelskou organizací, která rovněž zajistí předjednaný odborný a kulturně vzdělávací program. Odborný program bude probíhat v centru praktického vzdělávání, kdy budou studenti začleněni do běžné výuky se zahraničními žáky a také v podnicích. Žáci tak budou mít příležitost komunikovat v cizím jazyce.