Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
8.7.2021
Informace pro žáky v dálkové formě vzdělávání – SZŠ
9.8.2021
V souladu s ustavením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a Opatřením obecné povahy Č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, v platném znění
zveřejňuje škola

Výsledky 3. kola přijímacího řízení se zahájením studia ve školním roce 2021/2022 počínaje 1. ročníkem.

Přijatí uchazeči vyhověli kritériím přijímacího řízení.
Identifikace přijatého uchazeče odpovídá registračnímu číslu, které bylo uchazeči sděleno školou již při podání přihlášky.

63-41-M/02 Obchodní akademie (Obchodní akademie Chomutov)

Registrační číslo Výsledek př. řízení
1/2021/OA/3 PŘIJAT

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 30. ČERVENCE 2021.
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.