Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

5. ročník ceny Prokopa Diviše
10.6.2021
Náš bývalý žák závodil ve velkém stylu
22.6.2021
V souladu s ustavením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění a Opatřením obecné povahy Č. j. MSMT-43073/2020-3 ze dne 5. ledna 2021, v platném znění
zveřejňuje škola

Výsledky 2. kola přijímacího řízení se zahájením studia ve školním roce 2021/2022 počínaje 1. ročníkem.

Přijatí uchazeči vyhověli kritériím přijímacího řízení.
Identifikace přijatého uchazeče odpovídá registračnímu číslu, které bylo uchazeči sděleno školou již při podání přihlášky.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 7. ČERVENCE 2021.
Uchazeči přijatí do oboru Praktická sestra – dálková forma zápisový lístek neodevzdávají.

ZZápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.