Zdravotnický asistent
30.3.2016
ECDL
1.4.2016

RVP 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠVP SOCIÁLNÍ ČINNOST

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

Profesní uplatnění

Absolvent najde uplatnění jako pracovníci sociální péče v různých typech sociálních zařízení, ve veřejnoprávních institucích na úrovni státní správy nebo samosprávy v oblastech sociálního zabezpečení, sociální prevence a prevence kriminality, politiky zaměstnanosti, spravedlnosti, zdravotnictví i školství. Může také pracovat v ústavních zařízeních, centrech krizové pomoci nebo asistenční služby.

Odborné kompetence

 • zabezpečuje samostatně nebo v týmu sociální péči klientům, organizuje a zajišťuje sociální služby a sociální pomoc,
 • umí poskytnout přímou péči a osobní asistenci klientům podle jejich věku, druhu omezení nebo jiných osobních potřeb,
 • orientuje se v legislativě a zná platné právní předpisy v oblasti své činnosti,
 • zabezpečuje styk klientů s institucemi a úřady, vyřizuje nezbytné administrativní úkony, vede agendu,
 • umí klientům poradit, spolupracuje s odborníky z různých profesí,
 • umí komunikovat s klienty a chová se empaticky,
 • řídí se kodexem sociálního pracovníka, zachovává mlčenlivost a respektuje práva klientů.

Nabízíme:

 • komplexní služby školního poradenského střediska v oblastech primární prevence, výchovného a kariérového poradenství,
 • individuální péči o žáky talentované a o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
 • praktické vyučování v organizacích sociálních partnerů,
 • příjemné prostředí pro trávení přestávek a relaxaci (školní klub s připojením na Wi-Fi, relaxační místnost, posilovna, informační centrum vybavené odbornou literaturou i beletrií a počítači).

Umožňujeme

 • zapojení do projektů a účast na zahraničních stážích,
 • získání Europassu (soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencí, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech),
 • získání ECDL („evropský řidičák na počítač“ – doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikaci pro práci s počítačem),
 • stravování ve školní jídelně (máme dvě školní jídelny, výběr ze dvou jídel, možnost objednání stravy přes internet),
 • ubytování v domově mládeže hotelového typu (máme dva domovy mládeže),
 • účast na exkurzích, kulturních a sportovních akcích,
 • zapojení do olympiád, soutěží vědomostních i odborných dovedností,
 • zapojení do zájmových kroužků s možností aktivního využití volného času,
 • zapojení do práce školního parlamentu, odborných sdružení a cechů nebo dobrovolnických organizací.

Učební dokumenty

Studuj zdrávku www.studujzdravku.cz

Cílem projektu je tvorba mediální osvětové kampaně ve spolupráci a spoluautorství zaměstnavatelů a odborných svazů ve zdravotnictví a vzdělavatelů. Cílem kampaně bude zacílit na budoucí absolventy středních zdravotnických škol (příp. na jejich rodiče) a demonstrovat pozitiva práce v sektoru veřejných služeb, resp. zdravotnictví. Cílem je zvýšit prestiž a atraktivitu těchto oborů a tím i počet budoucích absolventů a dále ukázat na možnosti kariérního růstu (jak v oblasti vzdělání tak profesního).