Mechanik elektrotechnik – zaměření Mechanik elektrotechnických zařízení

Skotsko
23.2.2015
Soutěž zručnosti KOVO 2015
24.2.2015

ŠVP MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Zaměření Mechanik elektrotechnických zařízení

RVP 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

4 roky, maturitní zkouška

NOVINKA OD ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Škola byla zapojena do projektu MŠMT zaměřeného na průběh modelu vzdělávání umožňujícího
dosažení středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou podle
vybraných rámcových vzdělávacích programů oborů středního vzdělání kategorie stupně
dosaženého vzdělání L a H ve vybraných středních školách.

To znamená, že žáci studijního oboru Mechanik elektrotechnických zařízení, budou moci po třech letech složit závěrečnou zkoušku s výučním listem. A za další rok studia složit maturitní zkoušku.


Profesní uplatnění:

Absolvent vykonává činnosti spojené s montáží elektrických zařízení, umí samostatně pracovat s technickou dokumentací, běžně používá různé měřicí přístroje. může pracovat v projekci i v přípravě montáží či v servisních organizacích. uplatnění najde i v elektrotechnických odvětvích železniční dopravy. ovládá práci s počítači. Po vykonání zkoušky může pracovat jako revizní technik.

Získané dovednosti:

Absolvent:

 • ovládá manuální činnosti spojené s instalací, montáží, zapojováním, oživováním, nastavováním, kontrolou, opravami a údržbou jednoduchých i složitých elektrických zařízení s využitím moderních technologií, měřicích a diagnostických metod, přístrojů a výpočetní techniky
 • umí měřit základní elektrické a některé neelektrické veličiny, parametry obvodových součástek, elektrických přístrojů a strojů; ovládá a používá běžné měřicí přístroje
 • vyhotovuje základní dokumentaci, protokoly, zprávy a další dokumenty na základě požadavků provozu, výsledků měření, kontroly, diagnostikování
 • dovede rozlišovat a používat elektrotechnické materiály a posuzovat jejich vlastnosti z hlediska funkce
 • má znalosti z oblasti požární prevence a požární signalizace, programovatelné řídící systémy (Siemens LOGO, Moeller)

Bonusy:

 • stipendijní podpora v průběhu studia
 • finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti
 • vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, rukavice, obuv…)
 • vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování
 • služby pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky s vývojovými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie…)
 • vybavenost a zázemí ICT (internet, Wi-Fi…)
 • možnosti dalšího vzdělávání v nástavbovém studiu (denní nebo distanční forma)
 • vykonávání praxe nejen na odborných pracovištích školy, ale i v provozu spolupracujících firem

Učební dokumenty