Základní informace – maturitní zkoušky 2021

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Maturanti, kteří v jarním termínu MZ 2021 konají OPRAVNOU ZKOUŠKU a chybí jim:

 • didaktický test nebo ústní zkouška z českého jazyka a literatury
  NEBO
 • didaktický test nebo ústní zkouška z cizího jazyka,
  tyto zkoušky konají.


OBSAH STRÁNKY


Rozsah a délka konání písemných prací

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 19 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, určuji:

  1. Délku konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury
Délka konání Rozsah
120 minut 250 slov
  1. Délku konání a rozsah textu písemné práce z cizího jazyka

Délka konání Rozsah
90 minut 200 slov
 1. Způsob záznamu vytvářeného textu formou ručního psaní práce do stanoveného tiskopisu. Způsob záznamu formou psaní na PC bude určen pouze pro žáky s upravenými podmínkami konání písemné zkoušky na základě doporučení k uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky vydaného pedagogicko-psychologickou poradnou.

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce – jaro 2021

Jarní zkušební období maturitní zkoušky ve školním roce 2020 – 2021 proběhne v těchto termínech:

 • písemné práce: duben 2021 – termín bude upřesněn,
 • didaktické testy: v pracovních dnech v období od 3. května 2021 do 7. května 2021,
 • ústní zkoušky: v pracovních dnech od 16. května 2021 do 10. června 2021.

Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2020 řediteli školy.

Formulář přihlášky bude k dispozici od ….. (bude upřesněno) na sekretariátech příslušných pracovišť.
Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději do 1. prosince 2020, včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky.
Tento termín je závazný pro přihlášení ke zkoušce opravné i náhradní. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám (či dílčím zkouškám), které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Formulář přihlášky žáci obdrží již s předvyplněnými údaji.

Žáci zkontrolují veškeré údaje na obou stranách přihlášky. Takto vyplněnou a zkontrolovanou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíší aktuální datum. Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají na sekretariátech příslušných pracovišť nejpozději do 1. prosince 2020.
Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Následně žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem.

Losování zadání maturitní práce se uskuteční:

 • obor Bezpečnost a ochrana obyvatel (třída BO4.)
  středa 30. 9. 2020 od 10.00 hodin, učebna č. 112
 • obor Technik požární ochrany (třída TPO4.)
  středa 30. 9. 2020 od 13.00 hodin, učebna č. 6

Informace pro žáky k žádostem o přezkum výsledků či průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období MZ 2021

Každý žák, který konal maturitní zkoušku, anebo byl z konání zkoušky vyloučen, může písemně požádat příslušný úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení v souladu s § 82 školského zákona.

Veškeré informace k žádostem o přezkum výsledků jsou k dispozici na https://maturita.cermat.cz/menu/prezkum-vysledku-zkousek

Zkoušky společné části (didaktické testy)

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky v řádném termínu jarního zkušebního období je nutné podat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 28. června 2021. V podzimním zkušebním období do 30. září 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky společné části maturitní zkoušky konané v mimořádném termínu nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat ministerstvu do 9. srpna 2021.

Ministerstvo vyrozumí žadatele o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

Žádosti o přezkum výsledku didaktického testu zasílejte na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 5, 118 12 Praha 1
Formulář žádosti o přezkoumání didaktického testu [PDF, 1,95 MB]

Pozn. Pro zobrazení formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou podobnou aplikaci, při otevření formuláře přímo v okně prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Zkoušky profilové části

Žádost o přezkoumání výsledku zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky je nutné podat místně příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy do 20 dnů od konce období stanoveného pro konání příslušné maturitní zkoušky. Vzhledem k mimořádnému prodloužení jarního zkušebního období pro konání zkoušek profilové části do 23. července 2021, je možné podat žádost o přezkoumání profilových zkoušek konaných v tomto období do 12. srpna 2021. V podzimním zkušebním období do 11. října 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v období od 26. července do 27. srpna 2021 lze podat příslušnému krajskému úřadu nebo Magistrátu hlavního města Prahy <đtrong>do 20 dnů ode dne konání praktické zkoušky. V podzimním zkušebním období do 11. října 2021.

Úřad žadatele vyrozumí o výsledku rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Formulář žádosti o přezkoumání profilových zkoušek [PDF, 1,95 MB]

Pozn. Pro zobrazení formuláře využijte Adobe Acrobat Reader nebo jinou podobnou aplikaci, při otevření formuláře přímo v okně prohlížeče se obsah formuláře nemusí zobrazovat správně.

Náležitosti žádosti o přezkum

 • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 • Datum narození;
 • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
 • Identifikační číslo maturanta (Kód žáka) – sedmimístné číslo, které žák nalezne v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce, ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka nebo na protokolu o výsledcích didaktických testů žáka;
 • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
 • Doručovací adresa, kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
 • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Doporučení: V případě podání žádosti o přezkum výsledku dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu by měl žák žádost uvést jako žádost o přezkum výsledku celého didaktického testu, a ne se odvolávat k jednotlivým úlohám či případům. V odůvodnění žádosti by však jednotlivé případy pochybností žákem uvedeny být měly.

Maturitní zpravodaje

Maturitní zpravodaj číslo 54 ke stažení (*PDF)
Maturitní zpravodaj číslo 53 ke stažení (*PDF)