Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Dětský den 2022
2.6.2022
Ocenění nejlepších žáků elektrotechnických škol ČSZE
7.6.2022
V souladu s ustavením zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění
zveřejňuje škola

Výsledky 2. kola přijímacího řízení se zahájením studia ve školním roce 2022/2023 počínaje 1. ročníkem.

Přijatí uchazeči vyhověli kritériím přijímacího řízení.
Identifikace přijatého uchazeče odpovídá registračnímu číslu, které bylo uchazeči sděleno školou již při podání přihlášky.
Obor 23-51-H/01 Strojní mechanik
ŠVP: Zámečník
Registrační číslo
1/2022/Z/2 PŘIJAT
2/2022/Z/2 PŘIJAT
3/2022/Z/2 NEPŘIJAT
Obor 36-64-H/01 Tesař
Registrační číslo
1/2022/T/2 NEPŘIJAT
2/2022/T/2 PŘIJAT
3/2022/T/2 PŘIJAT
Obor 33-56-H/01 Truhlář
Registrační číslo
1/2022/TR/2 PŘIJAT
2/2022/TR/2 NEPŘIJAT
3/2022/TR/2 PŘIJAT
4/2022/TR/2 PŘIJAT
5/2022/TR/2 NEPŘIJAT
Obor 36-67-H/01 Zedník
Registrační číslo
1/2022/ZE/2 PŘIJAT
2/2022/ZE/2 PŘIJAT
3/2022/ZE/2 PŘIJAT
4/2022/ZE/2 PŘIJAT
5/2022/ZE/2 PŘIJAT
Obor 39-08-M/01 Požární ochrana
ŠVP: Strojník požárních techniky
Registrační číslo
1/2022/PO/2 PŘIJAT
2/2022/PO/2 PŘIJAT
Obor 39-08-M/01 Požární ochrana
ŠVP: Technik požární ochrany
Registrační číslo
1/2022/TPO/2 PŘIJAT
2/2022/TPO/2 PŘIJAT
Obor 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Registrační číslo
1/2022/ME/2 PŘIJAT
2/2022/ME/2 PŘIJAT
3/2022/ME/2 PŘIJAT
Obor 53-41-M/03 Praktická sestra
Forma vzdělávání: denní
Registrační číslo
1/2022/PS/2 PŘIJAT
2/2022/PS/2 PŘIJAT
3/2022/PS/2 PŘIJAT
4/2022/PS/2 PŘIJAT
5/2022/PS/2 PŘIJAT
6/2022/PS/2 PŘIJAT
7/2022/PS/2 PŘIJAT
8/2022/PS/2 PŘIJAT
9/2022/PS/2 PŘIJAT
10/2022/PS/2 PŘIJAT
11/2022/PS/2 PŘIJAT
Obor 53-41-H/01 Ošetřovatel
Registrační číslo
1/2022/OL/2 PŘIJAT
2/2022/OL/2 PŘIJAT
3/2022/OL/2 PŘIJAT
4/2022/OL/2 PŘIJAT
5/2022/OL/2 PŘIJAT
6/2022/OL/2 PŘIJAT
7/2022/OL/2 PŘIJAT
8/2022/OL/2 PŘIJAT
9/2022/OL/2 PŘIJAT
10/2022/OL/2 PŘIJAT
11/2022/OL/2 PŘIJAT
Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie
ŠVP: Sportovní management
Registrační číslo
1/2022/SM/2 PŘIJAT
2/2022/SM/2 PŘIJAT
3/2022/SM/2 PŘIJAT
4/2022/SM/2 PŘIJAT
5/2022/SM/2 PŘIJAT

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.