Základní informace o průběhu přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2021/2022

„Mimořádné opatření ministerstva školství k jednotné přijímací zkoušce 2021“

Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v příjímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

KONÁNÍ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

V souladu s OOP Č. j.: MSMT-43073/2020-3 a Kritérii přijímacího řízení pro školní rok 2021 – 2022 rozhodl ředitel školy o konání (nekonání) jednotné přijímací zkoušky v jednotlivých oborech vzdělání.

Obory vzdělání, ve kterých uchazeči jednotnou přijímací zkoušku konat NEBUDOU

Obory vzdělání, ve kterých uchazeči jednotnou přijímací zkoušku konat BUDOU

Informační dopisy

Informace o průběhu přijímacího řízení a pozvánky ke konání zkoušek obdrží uchazeči a jejich zákonní zástupci po 15. 3. 2021.

Přípravný seminář

 • v úterý 6. 4. 2021 od 15:00 hodin – seminář (webinář) z Českého jazyka a literatury
 • ve středu 7. 4. 2021 od 15:00 hodin – seminář (webinář) z Matematiky

Odkazy na připojení k webinářům budou k dispozici na našich internetových stránkách www.esoz.cz


Pro přijímací řízení ke vzdělávání na Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov, p. o. ve školním roce 2020/2021 platí zejména:

 • Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2021 (pondělí) pro 1. kolo přijímacího řízení.
 • Uchazeč se může přihlásit až na 2 obory vzdělání – může tedy k 1. březnu podat 2 přihlášky.
 • Školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.
 • Do maturitních oborů vzdělání se v 1. kole přijímacího řízení konají jednotné přijímací zkoušky (viz. Kritéria přijímacího řízení).
 • Součástí dalších kritérií nebudou výsledky z vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 (§ 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb.) a výsledky z vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021. Tyto budou nahrazeny výsledky z vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020.
 • Každý uchazeč může v 1. kole konat jednotnou přijímací zkoušku 2krát; započítává se lepší výsledek z každého testu v dané zkoušce.
 • Jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání v 1. kole přijímacího řízení se konají:
  • první termín: 3. 5. 2021 (pondělí) = zkouška na škole uvedené v 1. pořadí
  • druhý termín: 4. 5. 2021 (úterý) = zkouška na škole uvedené v 2. pořadí
 • Jednotná přijímací zkouška se bude konat z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika; uchazeči obdrží pozvánku nejpozději 14 dní před termínem konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Možné úpravy podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky je možné realizovat pouze na doporučení Školního poradenského zařízení; toto doporučení je nutno dodat spolu s každou přihláškou do 1. března 2021; v případě pozdějšího dodání nemůže být doporučení akceptováno.
 • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 podílí na hodnocení uchazeče 40 %.
 • Ředitel školy si vyhrazuje právo stanovit, že v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 se jednotná přijímací zkouška nekoná v případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání v daném oboru bude roven nebo nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do daného oboru vzdělání a formy vzdělávání.
 • Nezbytné předpoklady (podmínky) pro přijetí uchazečů stanovené právními předpisy:
  • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 1 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených v Příloze nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů;
  • doložení splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky při přijímání do čtyřletých, tříletých a dvouletých oborů středního vzdělání (do 17. roku věku podle § 36 odst. 1 školského zákona) podle § 59 školského zákona;
  • doložení úspěšného ukončení požadovaného vzdělání v oboru středního vzdělání s výučním listem nebo oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou při přijímání do oboru nástavbového studia a zkráceného studia (§ 83 až 85 školského zákona);
  • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona);
  • dodání potvrzení k pobytu u cizince (§ 20 odst. 3 školského zákona).
 • Zveřejnění výsledků:
  • učební obory: 19. 5. 2021
  • studijní obory: 19. 5. 2021
 • Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů na webových stránkách školy, nejpozději do 2. 6. 2021.
 • Zápisový lístek vydá příslušná základní škola nejpozději do 30. dubna 2021.
 • Způsob hodnocení osob, které splňují podmínky pro nekonání testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura:
  • Jedná se o osoby jak s cizím, tak českým státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR (ale již nikoli v zahraničních školách působících v ČR), a které požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka.
  • Podle § 20 odst. 4 věta druhá školského zákona škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem (komisionálně) znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Pro přípravu k jednotné přijímací zkoušce doporučujeme ilustrační a zkušební testy z předchozích let, které jsou k dispozici zde.