Zveme Vás na zážitkový kurz

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

MŠMT akreditovaný prakticko-teoretický kurz první pomoci

Cílem kurzu  je další vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů a stupňů škol v oblasti první pomoci.

Cílem kurzu je získat nové vědomosti z oblasti první pomoci podle nejnovější poznatků v oboru (zejména seznámení s novinkami KPR 2015), dále prohloubit si a doplnit stávající dovednosti v poskytování první pomoci prostřednictvím prožitkových alternativních výukových metod.

Co Vás v kurzu naučíme?

Po ukončení kurzu frekventanti budou schopni:

 • demonstrovat obsah volání tísňové linky,
 • orientovat se v místě nehody, roztřídit raněné při modelové situaci,
 • dodržovat zásady pro zajištění bezpečnost záchrance,
 • demonstrovat vyšetření základních životních funkcí a celkové vyšetření zraněného,
 • aplikovat a zdůvodnit volbu polohy při modelových situacích u vybraných náhlých stavů,
 • demonstrovat postup zjištění poruchy vědomí u dospělého a dítěte a následně první pomoc,
 • Zastavují krev, až pak hysterky, Chomutovsko, září 2014

  Zastavují krev, až pak hysterky, Chomutovsko, září 2014

  demonstrovat KPR (kříšení) dítěte i dospělého podle nejnovějších poznatků,

 • rozlišit jednotlivé druhy krvácení, demonstrovat jednotlivé techniky zástavy zevního krvácení při modelových situacích,
 • demonstrovat při modelové situaci ošetření poranění hrudníku,
 • vyjmenovat projevy poranění pohybového aparátu a poskytnout improvizovanými prostředky první pomoc při modelové situaci,
 • rozlišit úpal a úžeh, poskytnout adekvátní první pomoc,
 • uvést příčiny popálenin, obhájit postavení technické první pomoci při ošetřování zraněného s termickým úrazem, poskytnout adekvátní první pomoc při modelové situaci
 • poskytnout první pomoc při poleptání kyselinou, louhem,
 • demonstrovat základní pravidla první pomoci při astmatickém záchvatu, prudké alergické reakci, komplikaci cukrovky, epilepsii.
 • poskytnout první pomoc při intoxikaci alkoholem, léky, drogami.

Kdo se může přihlásit?

 • Všichni pedagogičtí pracovníci, např. učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé, asistenti pedagoga.

Kde

 • naše škola, pracoviště SZŠ, Palackého 3, Chomutov
 • 1. patro učebna první pomoci

Čas

 • Hodinová dotace: 24 hodin
 • Realizace kurzu: 6 bloků – 4 hodiny/1 blok (odpolední výuka)

Cena

 • Závisí na počtu účastníků kurzu, maximálně však 2 000,- Kč za osobu.

Přihláška

Ke stažení ve formátu DOC

Kontakt

 • Vedoucí lektor kurzu: